DZIAŁO SIĘ

Dodane: 131 dni temu
Jesienią wybierzemy delegatów

12 września 2020 r. o godz. 11.00 w pierwszym terminie odbędzie się Zebranie członków Oddziału Warszawskiego SDP, na którym wybierzemy delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy SDP.

więcej

Odsłon: 9063 | Komentarzy: 0
Dodane: 148 dni temu
Pomoc koleżeńska w OW SDP

Pomoc koleżeńska w OW SDPKoleżanki i Koledzy, wszyscy boleśnie odczuwamy ograniczenia związane z epidemią. Wielu dziennikarzy dotkliwie odczuwa skutki izolacji. Nie wszyscy mogą skorzystać ze wsparcia rodziny lub sąsiadów. Dlatego pomyśleliśmy, że przynajmniej w niektórych sprawach możemy pomóc sobie nawzajem. Nie raz już członkowie Oddziału Warszawskiego udowadniali, że w trudnych sytuacjach potrafią się zmobilizować i zadbać jedni o drugich. Telefon: 572015860.

więcej

Odsłon: 7725 | Komentarzy: 0
Dodane: 155 dni temu
Zaproszenie do Teatru Telewizji

Zaproszenie do Teatru TelewizjiNiedawno minęła dziesiąta rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli członkowie polskiej delegacji lecący na uroczystości do Katynia z urzędującym Prezydentem RP na czele. Tegoroczne obchody rocznic były ograniczone ze względu na przepisy związane ze stanem epidemii. A jak współczesny dramaturg widzi społeczeństwo w obliczu tragedii będzie się można przekonać 27 kwietnia o 21.00 w TVP 1 podczas seansu Teatru Telewizji.

więcej

Odsłon: 7429 | Komentarzy: 0
Dodane: 172 dni temu
Życzenia od Prezesa OW SDPZarząd zakończył kadencję
Dodano: 2015-02-21 - 2046 dni temu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH 

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

21 lutego 2015 r.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 11 lutego 2012 r.

Prezesem mijającej kadencji był Grzegorz Cydejko.

Zarząd OW SDP ukonstytuował się w składzie:

Krzysztof Bobiński - wiceprezes, Bartosz Ławski – sekretarz zarządu, Paweł Wojewódka – skarbnik, Joanna Lichocka i Wojciech Reszczyński – członkowie zarządu.

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Olga Braniecka – przewodnicząca, Nina Makowiecka i Małgorzata Mazurkiewicz – członkinie.

Komisja Członkowska ukonstytuowała się w składzie: Stefan Zubczewski – przewodniczący, Łucja Klimas i Szczęsna Milli – członkinie.

Sąd koleżeński ukonstytuował się w składzie: Dorota Bogucka – przewodnicząca, Hanna Budzisz i Krystyna Kurczab-Redlich – członkinie.

Funkcję rzecznika dyscyplinarnego pełnił Marek Wroński.

Wszyscy członkowie władz pracowali dla Stowarzyszenia przez pełną kadencję. Wszyscy pracowali społecznie, nie pobierali żadnych wynagrodzeń, zarząd OW SDP nie przyznawał nikomu z członków władz nagród pieniężnych ani zapomóg lub zasiłków materialnych.

Pierwszą decyzją nowych władz było prowadzenie prac przy pełnej otwartości, jawności i ze staraniem o włączenie do działania jak najszerszego kręgu członkiń i członków OW SDP. Każda koleżanka i każdy kolega mógł uczestniczyć w spotkaniach zarządu, dowiadywał się o stanie spraw i działaniach z listów elektronicznych. Na portalu www.sdpwarszawa.pl dokumentujemy wszystkie działania zewnętrzne OW SDP, publikujemy treść naszych wystąpień, informacje o akcjach podjętych przez naszych członków i szczególnie ważne dla naszego środowiska. Pełna dokumentacja działań organizacyjnych pozostaje do wglądu w sekretariacie. Misją zarządu było umożliwienie każdemu członkowi OW SDP kontaktu i współpracy z innymi kolegami, a zarząd pomagał każdej takiej inicjatywie.

Szczególnie ważne były dla władz starania powołanego przez Zjazd zespołu ds. organizacji Domu Dziennikarza Seniora. Zarząd OW SDP poświęcił tej sprawie wiele wysiłku. Zespół jednak nie uzyskał pomocy w działalności ze strony zarządu głównego SDP.

Zarząd wsparł inicjatywy czlonkowskie, takie jak „Program Idea Spotkania” (wymiana młodych liderów opinii Polski i Litwy) zainicjowany przez Jakuba Halcewicz-Pleskaczewskiego lub Nagroda Artykułu 54. Konstytucji RP zainicjowany przez Grzegorza Cydejkę i grono dziennikarzy skupionych w Akademii Dziennikarskiej.

Głównym kierunkiem naszych działań była praca na rzecz środowiska profesjonalnego dziennikarstwa w kraju i za granicą. Zarząd wspierał także kolegów działających na rzecz wolności słowa na Ukrainie, w Rosji, Turcji, na Białorusi i w Azerbejdżanie oraz na rzecz zwiększenia udziału tematyki zagranicznej w programie mediów publicznych. Akcje te były prowadzone z inicjatywy kolegi Krzysztofa Bobińskiego we współpracy z Fundacją Helsińską Praw Człowieka. Bartosz Ławski reprezentował nasze środowisko w akcjach mających podnieść stan bezpieczeństwa drogowego.

Zarząd przeciwstawiał się trzykrotnym próbom członków władz naczelnych SDP przejęcia bazy danych osobowych członków OW SDP bez ich zgody. Zarząd przekazał do ZG SDP dane osobowe członków, którzy na to wyrazili zgodę.

Wypracowaliśmy i stosujemy zasady polityki członkowskiej, w zgodzie ze Statutem SDP, dbając o to, by nasze szeregi zasilali czynni, twórczy dziennikarze wiążący z naszym zawodem swoją przyszłość. Zapraszamy do wspólnej pracy w Stowarzyszeniu tylko osoby o nieposzlakowanej opinii, wykonujące twórczo zawód dziennikarza lub uprawiające publicystykę, świadome wymogów Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP i Karty Etycznej Konferencji Mediów Polskich. Przyjęliśmy do SDP wiele takich osób, na co wskazuje sprawozdanie Komisji Członkowskiej.

Zarząd przeciwstawił się próbom prowadzenia spraw członkowskich przez ZG SDP. W związku z tym obronił autonomiczność decyzji członkowskich, m.in. w przypadku niestatutowej próby przyjęcia do SDP przez ZGSDP Jerzego Targalskiego.

Uznaliśmy i stosujemy zasadę działania w równym dystansie i życzliwości wobec wszystkich ruchów ideowych, prądów społecznych, partii politycznych, wychodząc z założenia, że tylko w taki sposób będziemy mogli bronić twórczego charakteru i szacunku dla naszego zawodu, dbać o prawne i finansowe podstawy niezależności dziennikarskiej jako gwarancji wolności wymiany informacji i opinii w demokratycznym społeczeństwie.

W środowisku OW SDP dwukrotnie rodziły się inicjatywy mające na celu powstrzymanie kompromitacji SDP, jaką jest reprezentowanie Stowarzyszenia przez osoby publicznie afiszujące swe związku z partiami politycznymi lub korzystające z ich funduszy. Wezwany do ustąpienia z funkcji prezesa zarządu głównego Krzysztof Skowroński z naszego Oddziału nie przyjął tych wezwań.

Środowisko związane z OW SDP dwukrotnie występowało przeciwko stygmatyzowaniu kolegów dziennikarzy za ich poglądy antynagrodami Hieny dziennikarskiej przyznawanymi przez ZG SDP.

OWSDP już w poprzedniej kadencji podjął programową działalność zmierzającą do poprawy prawa określającego ramy wykonywania przez dziennikarzy misji publicznej. W procesie uchwalania kolejnych wersji Ustawy o radiofonii i telewizji nie tyko protestowaliśmy przeciwko mechanizmom reprodukcji kolejnych koalicji rządzących we władzach mediów. Postulowaliśmy też w wystąpieniach do rządu, parlamentu i prezydenta o obowiązek zawierania w kontraktach i umowach dziennikarskich klauzul etycznych. Rozpropagowaliśmy ideę wpisania do ustawy zasady kierowania się w ocenie pracy dziennikarzy i innych twórców wyłącznie kryteriami profesjonalizmu i etyki zawodowej. Ustawodawca uznał za stosowne wpisanie tej wypracowanej przez OW SDP zasady do obowiązującego prawa. Umożliwia to dziennikarzom dochodzenie racji w sytuacji niemerytorycznie motywowanych represji w urzędzie nadzoru nad mediami, czyli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wyprowadzenie procesu odwoławczego w sytuacji konfliktów na tle etycznym ponad spółki medialne jest niewątpliwym sukcesem OW SDP. Przewodniczący KRRiT ma dzięki nowej ustawie możliwość dyscyplinowania zarządów mediów w sytuacji konfliktu z dziennikarzami. Ogranicza to swobodę naruszania praw dziennikarskich.

Władze OW SDP występowały w obronie twórczego charakteru zawodu dziennikarza, prawa do zachowania tajemnicy źródła, prawa do krytyki prasowej w warunkach przedkładania ochrony praw cywilnych ponad ważny interes społeczny.

Zarząd wspierał akcję „Wykreśl 212” mającą na celu zmianę przepisów prawa w tych sankcjach, które dotyczą wolności wypowiedzi. OW SDP podjął współpracę z koalicją organizacji promując ideę wykreślenia osławionego art. 212, który umożliwia blokowanie krytyki prasowej i karanie więzieniem za tzw, zniesławienie.

Praca nad zmianami prawnymi obowiązuje nas jednak nadal. Zabezpieczanie powództwa w postaci zakazu publikacji, podsłuchiwanie i inwigilacja dziennikarzy, karanie za niepublikowanie sprostowania, za zniesławienie, za ujawnienie tajemnicy śledztwa i państwowej – wszystkie te kagańce prawne ograniczają nasze wolności..

Koledzy Krzysztof Bobiński i Dorota Bogucka z władz Oddziału zainicjowali akcję pomocy dziennikarzom freelancerom w ich problemach z egzekwowaniem należności za wykonaną pracę i przekazane wydawcom oraz nadawcom prawa autorskie. Akcja ta rozwija się szybko, a coraz więcej dziennikarzy zwraca się o pomoc w sporach na tle wynagrodzeń i o poradę prawną lub interwencję radcy prawnego działającego na rzecz tej akcji OW SDP.

Zarząd przeciwstawił się nieprawnym próbom narzucenia przez ZG SDP zasad lustracji władz oddziałów SDP. Koleżanki i koledzy z władz Oddziału przyjęli dobrowolnie tryb informowania się o tym, iż nie współpracowali z tajnymi służbami PRL. We władzach Oddziału nie pracowali byli działacze ani członkowie partii komunistycznej PZPR.

Zarząd prowadził zdyscyplinowaną działalność finansową. Odprowadzał do Zarządu Głównego 20 proc. zebranej składki członkowskiej. Uzyskiwał dotacje sponsorskie na akcje i programy prowadzone przez członków OW SDP. Wielotysięczne wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zostały poniesione w poprzedniej kadencji, a głównym wydatkiem ponoszonym z bieżących wpływów OW SDP były koszty administrowania OW SDP i organizacji walnych zebrań.

Rozpoczynając kadencję, uważaliśmy, że aktywność Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich może cementować środowisko, organizować nasz wspólny głos w ważnych sprawach. Dziękujemy za zaufanie i możliwość poświęcenia kilku lat naszego życia sprawie profesjonalnego dziennikarstwa i Stowarzyszeniu.

 

Grzegorz Cydejko i władze OW SDP


Odsłon: 3686 | Komentarzy: 1 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Dodaj swój komentarz

komentarze(1):

Stefan Zubczewski2015-02-23 00:20:12
Chciał bym podziękować Koleżankom i Kolegom z byłego już Zarządu OW SDP za współpracę. Jestem dumny że mogłem z Wami pracować. Pozdrawiam - Stefan Zubczewski - były przewodniczący Komisji Członkowskiej


Dodaj komentarz:Adres e-mail nie zostanie wyświetlony na stronie,
służy jedynie możliwości potwierdzenia komentarza.
Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers