DZIAŁO SIĘ

Dodane: tydzień temu
Żegnamy Marka Pawłowicza

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Pawłowicza, dziennikarza, członka Oddziału Warszawskiego SDP. Masza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 19 października 2021 r. o godz. 13.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

więcej

Odsłon: 3874 | Komentarzy: 2
Dodane: 12 dni temu
Statutowe wnioski na Zjazd

Statutowe wnioski na ZjazdCzłonkowie Oddziału Warszawskiego SDP, Zofia Zubczewska i Stefan Zubczewski przekazali Komisji Zjazdowej wnioski dotyczące m.in. przywrócenia poprzedniej procedury przyjmowania członków, z uwzględnieniem stażu kandydackiego i dwóch wprowadzających oraz przywrócenia możliwości komentowania artykułów na stronie internetowej SDP. Wszystkie publikujemy poniżej.

więcej

Odsłon: 5570 | Komentarzy: 0
Dodane: 12 dni temu
Dopuścić dziennikarzy do granicy

Dwoje Członków Oddziału Warszawskiego SDP, Janina Jankowska i Stefan Truszczyński wystosowało do Prezesa SDP apel w sprawie zniesienia zakazu przebywania dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym przy granicy Polski z Białorusią. Apel podpisała również Agnieszka Romaszewska-Guzy. Publikujemy tekst apelu.

więcej

Odsłon: 4905 | Komentarzy: 0
Dodane: 15 dni temu
Wnioski na Zjazd
Dodane: 30 dni temu
Zmarł Jerzy Targalski
Dodane: 34 dni temu
Potrzebne kontroleDZIENNIKARSTWO JEST WAŻNE - PROGRAM NA ZJAZD SDP
Dodano: 2011-06-04 - 3791 dni temu

DZIENNIKARSTWO JEST WAŻNE


Aktywność Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich może być kształtowana nieudolnie lub w sposób motywowany politycznymi poglądami jego władz. Może też jednak cementować środowisko, wyrwać je z marazmu, wzmacniać i organizować wspólny głos dziennikarstwa w ważnych dla niego i ludzi sprawach.

Najbliższa kadencja władz SDP nie może zostać zmarnowana. Musimy wspólnie osiągnąć ważne cele.

Celem strategicznym SDP jest organizowanie i reprezentowanie środowiska dziennikarskiego, ochrona twórczego charakteru zawodu dziennikarskiego i wspieranie jego wykonywania przez wolnych od nacisków politycznych i komercyjnych obywateli kierujących się poczuciem misji służenia dobru społeczeństwa.
Jest kilkadziesiąt rzeczy, które można dla osiągnięcia tego celu zrobić. W kręgu Oddziału Warszawskiego SDP zebraliśmy programowe pomysły. Polecamy je Państwa uwadze.

KIERUNKI DZIAŁANIA

Dbałość i promocja najwyższych standardów twórczości dziennikarskiej

Etyczne i prawne podstawy wykonywania misji dziennikarskiej

Współpraca z innymi środowiskami i organizacjami

Rynek pracy dziennikarskiej

Profesjonalizacja organizacji i poprawa finansowych podstaw działalności Stowarzyszenia


Standard twórczości dziennikarskiej

Bez dziennikarstwa nie ma społeczeństwa. Profesjonalne, etyczne dziennikarstwo służy ludziom, informuje o zagrożeniach i szansach, pomaga w kształtowaniu opinii i wymianie idei.

Musimy promować najwyższe standardy dziennikarskie – wyróżniające najlepszych. Oprócz roli, jaką w tym względzie odgrywają debaty, nagrody w konkursach dziennikarskich organizowanych przez i przy współpracy z SDP, musimy sięgnąć po inne narzędzia promocji twórczości dziennikarskiej.

Chcemy zainicjować i prowadzić kampanię społeczną uwypuklającą najważniejsze osiągnięcia i społeczny, misyjny wymiar zawodu. Pozyskamy do współpracy przy tej kampanii inne organizacje i stowarzyszenia, zaprogramujemy i przeprowadzimy kampanię pod hasłem „Dziennikarstwo jest ważne”.  W mediach i debatach pokażemy, jak wiele społeczeństwo zawdzięcza dziennikarstwu i mediom.

 

Potrzebne jest wzmocnienie głosu naszego środowiska. SDP powinno zainicjować powstanie porozumienia osób o najwyższym autorytecie i dorobku dziennikarskim w strukturze o charakterze Akademii Dziennikarskiej. Na wzór podobnych gremiów skupiających osoby o niekwestionowanym autorytecie z innych zawodów twórczych (jak akademia filmowa, teatralna), pod auspicjami SDP (choć nie w jego strukturach, co byłoby dla niektórych kolegów spoza naszego Stowarzyszenia barierą).

Opinia tego gremium w każdej sprawie będzie pomagać społeczeństwu w rozumieniu roli wolnego słowa i prasy.

Inicjujemy i przewodzimy pracom nad wprowadzeniem do programu edukacji szkolnej nowego przedmiotu Życie z mediami. SDP powinno przygotować dla rządu i parlamentu RP propozycję programową i dydaktyczną, patronować podręcznikom, autorskim programom nauczania. Musimy zadbać o to, by młodzi ludzie wkraczali w życie przygotowani do korzystania z mediów i kontaktu z nimi, porozumiewania się za pomocą mediów ze współobywatelami, odróżniania informacji i promocji, faktów i reklamy.

Działamy na rzecz podniesienia jakości kształcenia na kierunkach dziennikarskich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno egzekwować minima programowe na tych kierunkach.

Stowarzyszenie powinno uczestniczyć w ruchu szkoleniowym organizując wykłady i spotkania z wybitnymi przedstawicielami naszego zawodu.


Etyczne i prawne podstawy wykonywania misji dziennikarskiej

Wolność wypowiedzi, o którą walczyliśmy latami – nie jest pełna i dana raz na zawsze.

Anachroniczna jest penalizacja krytyki prasowej, karanie za odmowę publikacji pseudosprostowań, zasądzanie zabezpieczenia powództwa w postaci zakazu publikacji, blokowanie dostępu do informacji publicznej.

Przystępujemy do kampanii przeciwko paragrafom 212 i 213 Kodeksu karnego dotyczącym zniesławienia a nakładającymi odpowiedzialność karną (z karą więzienia) za słowo.

Wnosimy o zmianę art. 242 Kodeksu karnego, który dotyczy ujawnienia tajemnicy śledztwa. Zabiegamy o powiązanie tego przepisu z okolicznościami uzasadniającymi publikację jako działanie w społecznie uzasadnionym interesie.

Wnosimy o wyłączenie publikacji w społecznie uzasadnionym interesie z działania art. 265 Kodeksu karnego dotyczącego ujawnienia tajemnicy państwowej.

Wnosimy o przeniesienie postępowań w sprawie sprostowań na grunt prawa cywilnego jako element ochrony dóbr osobistych.

Wnosimy o zmianę art. 6 Kodeksu cywilnego, na podstawie którego sądy żądają od dziennikarzy udowadniania faktów, dowodzenia prawdziwości wszelkich twierdzeń a nawet opinii nie biorąc pod uwagę, że działali w interesie społecznym i chroni ich oraz ich źródła art. 15 Prawa Prasowego.

Domagamy się sankcji za odmowę lub utrudnianie dostępu obywateli, a w szczególności dziennikarzy, do informacji publicznej.

Musimy przerwać inwigilowanie dziennikarzy przez służby specjalne – bez tego ochrona tajemnicy źródła jest fikcją.

Chronimy nasze prawo do tajemnicy źródła – koronne uprawnienie dziennikarzy w ich społecznej misji.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest obrona koleżanek i kolegów przed naciskami politycznymi i komercyjnymi, przed stawianiem ich w sytuacji konfliktu etycznego, przed pozbawianiem możliwości swobodnej wypowiedzi dziennikarskiej ze względu na interesy polityczne bądź komercyjne ich pracodawców.

Szczególną rolę ma w tym względzie Centrum Monitoringu Wolności Prasy, którego działalność musi zostać wzmocniona we współpracy z Komisją Interwencyjną SDP. CMWP wymaga przekształcenia w instytucję reagującą na przypadki naruszenia praw obywatelskich w obszarze wolności wypowiedzi.

W zgodzie z naszym statutem, zabiegamy o gwarancje wolności wykonywania misji dziennikarskiej w mediach publicznych. Zabiegamy o klauzule sumienia w ustawach organizujących ład medialny (w Ustawie o radiofonii i telewizji, ewentualnej Ustawie o zadaniach publicznych oraz w Prawie prasowym), a także w kontraktach dziennikarskich.

Wzmacniamy rolę Rady Etyki Mediów jako organu środowiska medialnego nadzorującego przestrzeganie Karty Etycznej Konferencji Mediów Polskich.

Wspieramy działalność Komisji Etycznych w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, jednocześnie promujemy wyprowadzenie konfliktów etycznych powstałych na tle politycznym ze spółek medialnych na poziom arbitrażu w organie nadzorczym i regulacyjnym, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. KRRiT jest zobowiązana do nadzoru nad wykonywaniem ustawy o radiofonii i telewizji, w której zapisano dzięki aktywności OW SDP klauzulę zakazującą kierowania się w ocenie pracy dziennikarzy kryteriami innymi niż profesjonalizm i postawa etyczna.

Propagujemy separację wymogów stawianych dziennikarzom przez pracodawcę od poglądów i zaangażowania społecznego dziennikarzy. Promujemy specjalny status dziennikarza mediów publicznych z ewentualną konkursową drogą ich powoływania.

Bronimy zasady pluralizmu w mediach publicznych. Powinny one zachować bezstronność i równy dystans wobec różnorakich sił politycznych. Wyrazistość ideową pozostawmy wydawcom i nadawcom prywatnym. Wokół wzorca centralnej  działających wg. najwyższych standardów mediów publicznych mogą tworzyć się i rozwijać inicjatywy medialne odzwierciedlające idee i interesy partykularnych środowisk. Nie wolno oddać mediów publicznych w pacht partiom politycznym.

Musimy chronić i wspierać pozawarszawskie inicjatywy dziennikarskie i wydawnicze. Wspieramy naszych kolegów w ich staraniach o niezależność od lokalnych struktur administracji publicznej, środowisk partyjnych i gospodarczych.

SDP powinno występować w obronie degradowanych regionalnych mediów publicznych. Powinny one odzyskać możliwości służenia społecznościom lokalnym w niezależności od sponsoringu politycznego i administracji lokalnej.

Stowarzyszenie może aktywnie wzmacniać wolność słowa, włączając się w prace nad takimi ustawami, jak Prawo prasowe, Prawo autorskie, Ustawa o radiofonii i telewizji.

Jako Oddział Warszawski SDP, wywalczyliśmy wpisanie do tej ostatniej – obowiązku kierowania się w ocenie pracy dziennikarzy przesłankami związanymi z ich postawą etyczną i profesjonalizmem. Będziemy pilnować wywiązywania się mediów publicznych z tego prawnego zobowiązania. Niestety, zmiana koalicji rządzącej wciąż skutkuje wyrzucaniem z mediów publicznych niewygodnych, choć wartościowych dziennikarzy i zatrudnianiem „swoich”, spolegliwych wobec dysponentów politycznych.

W zgodzie z naszym statutem, zabiegamy o gwarancje wolności wykonywania misji dziennikarskiej w mediach publicznych. Zabiegamy o klauzule sumienia (od 2008 r.) w ustawach organizujących ład medialny (w Ustawie o radiofonii i telewizji, ewentualnej Ustawie o zadaniach publicznych oraz w Prawie prasowym), a także w kontraktach dziennikarskich.

Wspieramy działalność Komisji Etycznych w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, jednocześnie promujemy ideę wyprowadzenia konfliktów etycznych powstałych na tle politycznym ze spółek medialnych na poziom arbitrażu w organie nadzorczym i regulacyjnym, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Propagujemy separację wymogów stawianych dziennikarzom przez pracodawcę od poglądów i zaangażowania społecznego dziennikarzy.

 

Współpraca z innymi środowiskami i organizacjami w kraju i za granicą

Odnawiamy lub zacieśniamy współpracę ze wszystkimi władzami i organizacjami społecznymi wokół problemów dziennikarstwa i demokracji.

SDP powinno pozostać stowarzyszeniem twórców. System prawny w Polsce preferuje jednak w procesie legislacyjnym organizacje powstałe na podstawie ustaw o związkach zawodowych i reprezentacji pracodawców. Powinniśmy zbadać możliwości sfederalizowania dziennikarskich związków zawodowych pod auspicjami albo z inicjatywy SDP tak, by również głos organizacji związkowych był brany pod uwagę przy uchwalaniu prawa prasowego, autorskiego i innych ważnych ustaw.

Wzmacniamy lub inicjujemy porozumienia z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi (porozumienie Łazienki Królewskie, dziennikarskie związki zawodowe, etc.). Porozumienie w sprawie ważnych spraw naszego środowiska oraz ewentualne powołanie federacyjnej struktury konsultacyjnej dziennikarskich organizacji pozarządowych winny być celem SDP. Jednocześnie staramy się o odbudowanie struktury i prestiżu Konferencji Mediów Polskich.

Współpracujemy z Radą Europy, strukturami Unii Europejskiej, organizacjami walczącymi o wolność prasy i wypowiedzi, np. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Obywatela, Stowarzyszeniem Wolnego Słowa itp.

Nawiążemy współpracę z zagranicznymi środowiskami dziennikarskimi, szczególnie z tymi, które wciąż muszą walczyć o pełną wolność wypowiedzi, np. w krajach byłego Związku Sowieckiego. Wzmocnimy nasz udział w akcjach organizowanych przez kolegów w innych krajach, współdziałanie w ramach Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ), do której to organizacji nasze Stowarzyszenie należy.

Występujemy w obronie dziennikarzy i wolności prasy. Nasz głos w obronie swobód dziennikarskich łamanych za granicą brzmi słabo. Musimy włączyć się w międzynarodowe akcje na rzecz wolności słowa, korzystać z asysty i pomagać organizacjom walczącym o wolność i prawa człowieka.

 

Rynek pracy dziennikarskiej

Bez mediów nie ma dziennikarstwa. Rozwijają się nowe sposoby komunikowania się ludzi. Uważamy to za wielką szansę na zróżnicowanie mediów. Możemy działać na rzecz ich rozwoju poprzez zabieganie o ułatwienia prawne i szkolenia skierowane do osób inicjujących nowe media.

Jednocześnie musimy wzmacniać w społeczeństwie i administracji państwa świadomość, że prywatna prasa jakościowa pełni funkcję społecznie ważną, bez jej wsparcia ze środków publicznych misja społeczna mediów może nie przetrwać ze szkodą dla społeczeństwa.

Bez szacunku dla twórców nie ma kreatywnego narodu. Państwo i społeczeństwo winny szanować i dbać o swoich twórców, bez których pracy kraj przestaje się rozwijać.

Będziemy monitorować sposoby zatrudniania i wynagradzania dziennikarzy, zabiegać o takie zasady wykonywania ich pracy, aby dało się z niej żyć. Popieramy wysiłki związków zawodowych w tym względzie.

Zbieramy i upubliczniamy informacje na temat warunków zatrudnienia i dochodów dziennikarzy we wszystkich mediach. Dotyczy to zarówno dziennikarzy etatowych, stałych współpracowników, wolnych strzelców, stażystów. Promujemy uczciwe zasady zatrudniania i wynagradzania.

Organizujemy cykliczną publikację „Raportu o kondycji zawodu i twórczości dziennikarskiej”.  We współpracy z prawnikami i socjologami będziemy monitorować w Raporcie stan zatrudnienia, sposoby wynagradzania i kondycję materialną dziennikarstwa mazowieckiego. Poprzez weryfikację mitów o wielkich dochodach dziennikarzy, o naszej służebnej wobec kręgów politycznych lub biznesowych roli, o możliwościach kariery na rynku prasowym będziemy informować społeczeństwo o stanie profesjonalnego dziennikarstwa – jednego z filarów demokracji, gwaranta wolności wymiany informacji i opinii.

Będziemy zabiegać o podjęcie przez SDP zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dziennikarzy.

Podejmujemy starania o udział twórczych dziennikarzy w przychodach z wtórnego obrotu prawami autorskimi związanymi z utworami dziennikarskimi.

W tym celu podejmiemy rozmowy ze stowarzyszeniem firm monitorujących media, a także izbami wydawców oraz nadawców.

Będziemy wspierać inicjatywy kręgów dziennikarskich, reprezentujących nasze interesy związków zawodowych i innych organizacji mogących wspomóc nasze środowisko w ochronie interesów pracowniczych i godnych warunków finansowych wykonywania zawodu dziennikarskiego.

Będziemy zabiegać o wzmocnienie pozycji prawno-finansowej zawodów twórczych, w tym dziennikarskiego. Będziemy starać się o zrównanie z innymi zawodami artystycznymi w procedurze przyznawania stopni naukowych, promować odrębne zasady opodatkowania i zabezpieczenia emerytalno-rentowego twórców.


Organizacja, finansowanie, komunikacja SDP

Zapraszamy do wspólnej pracy w naszym Stowarzyszeniu tylko osoby o nieposzlakowanej opinii, wykonujące twórczo zawód dziennikarza lub stale uprawiające publicystykę, świadome wymogów Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP i Karty Etycznej Konferencji Mediów Polskich. SDP to nie urząd. Członkostwo w naszym Stowarzyszeniu powinno być przywilejem i wyróżnieniem dla kolegów dziennikarzy.

Zachowujemy niezależność polityczną SDP od partii politycznych i administracji publicznej.

Inicjujemy pracę nad profesjonalizacją biura i zarządu głównego Stowarzyszenia. Powinno ono godnie płacić za pracę na rzecz SDP. Można to osiągnąć albo poprzez zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów i pozyskanie doradztwa zewnętrznego albo profesjonalizację niektórych funkcji w ramach zarządu głównego (np. funkcji sekretarza generalnego). W każdym przypadku o zmianach decydować będzie najwyższa władza SDP, czyli Walny Zjazd Delegatów.

Działamy w warunkach pełnej jawności funkcjonowania władz SDP, w porozumieniu i komunikacji z członkami naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Główny musi służyć pomocą Oddziałom SDP – finansową (dotacje), organizacyjną (siedziba i sprzęt) i wizerunkową (wsparcie relacji z lokalnymi środowiskami, wspólne oprzyrządowanie graficzne, informatyczne).

Wspieramy koła i kluby dziennikarskie. Szczególna uwaga należy się Zespołowi Dziennikarzy Seniorów. SDP doprowadzi do otoczenia opieką administracji socjalnej tych naszych kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub materialnej i zostali zepchnięci na margines godnego życia.

Poprzez specjalnie powołaną fundację i we współpracy z władzami samorządowymi wesprzemy tych naszych kolegów-seniorów, których historia i mechanizmy ekonomiczne wypchnęły na margines godnego życia. Fundacja SDP zajmie się przygotowaniem i uruchomieniem Domu Dziennikarza Seniora.

Rozwijamy możliwości finansowe SDP poprzez zwiększenie funduszu składkowego, przychody z mailingu, dotacje i sponsoring na zasadach stosowanych przez organizacje pozarządowe.

Staramy się optymalizować wpływy z zarządzania majątkiem finansowym SDP, nieruchomościami (Domami Dziennikarza) w Warszawie i Kazimierzu Dolnym.

Wzmocnienie organizacyjne SDP, przygotowanie i organizacja naszych konferencji i innych wydarzeń staramy się finansować z udziałem różnych źródeł, takich jak fundusze UE, fundacje, dotacje.

Wprowadzamy nowy standard komunikacji wewnętrznej – ułatwiamy kontakt i współpracę członkom SDP oraz innym dziennikarzom, osobom i organizacjom, którym cele statutowe SDP są bliskie.

Budujemy interaktywny serwis internetowy SDP. Wprowadzamy możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi strukturami i członkami oddziału poprzez ten serwis. Pozycjonujemy i promujemy nasz serwis. Dążymy do sytuacji, w której portal SDP byłby jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o wydarzeniach i problemach środowiska dziennikarskiego i mediów. Rejestrujemy serwis internetowy sdp.pl jako tytuł prasowy.

Wprowadzimy SDP do portali społecznościowych.

Bronimy naszego prawa do zarządzania historyczną siedzibą SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie podejmując starania o udział Miasta Stołecznego w uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych wobec spadkobierców rodziny Burbonów. Staramy się o to, by nasza działalność organizacyjna skupiała się i budowała prestiż Domów Dziennikarza w Warszawie i Kazimierzu Dolnym. Musimy doprowadzić do tego, by siedziba najważniejszej organizacji dziennikarskiej w Polsce odzyskała funkcje autentycznego centrum naszego życia środowiskowego, a wszyscy polscy i zagraniczni dziennikarze znaleźli w niej miejsce spotkań i pomoc w działaniu (przestrzeń wspólna, bezprzewodowy szerokopasmowy dostęp do Internetu, dostęp do mediów elektronicznych).

***


Odsłon: 8132 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Dodaj swój komentarz

komentarze(0):Dodaj komentarz:Adres e-mail nie zostanie wyświetlony na stronie,
służy jedynie możliwości potwierdzenia komentarza.
Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers