Rozpoczyna się kolejna kadencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w składzie: Agnieszka Glapiak, dr hab. Hanna Karp, prof. Tadeusz Kowalski, Marzena Paczuska oraz Maciej Świrski.

Do KRRiT należy m.in.: projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji; określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców; podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów; kontrola działalności nadawców; organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych; ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji, wpis do rejestru oraz wysokości opłat abonamentowych; opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji; współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP składa gratulacje członkom OW SDP red. Marzenie Paczuskiej i red. Maciejowi Świrskiemu wyboru do składu Rady.

db