W czasie ograniczeń epidemiologicznych Zarząd OW SDP analizuje informacje o tym, jakie rodzaje działalności i tematy najbardziej interesują członków OW SDP. Oczekiwania te będą drogowskazem w działaniach Zarządu, gdy już będziemy mogli normalnie funkcjonować i spotykać się w Domu Dziennikarza przy Foksal.

Zarząd Oddziału Warszawskiego dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w dwóch przeprowadzonych przez nas badaniach ankietowych na temat oczekiwań członków OW SDP wobec Oddziału.

Wprawdzie na razie nie możemy być w realu tak aktywni, jak oczekiwaliby tego nasi członkowie, ale wiedza o tym, jakie tematy i które z zaproponowanych aktywności są dla dziennikarzy skupionych w Stowarzyszeniu najbardziej interesujące, pomoże nam przygotować się do dalszej działalności.

Po raz pierwszy z pytaniem o wskazanie kierunków działalności OW SDP Zarząd OW zwrócił się w 2019 r. W przeprowadzonej wówczas ankiecie zadano członkom OW SDP pytanie o najbardziej potrzebne formy działalności OW SDP. Z kilku zaproponowanych w badaniu rodzajów dzisiałalności, odpowiadający najczęściej wybierali: publikacje i działalność wydawniczą (70 proc. wskazań), na drugim miejscu znalazły się dyskusje o bieżących problemach Polski i Świata (60 proc. wskazań). Połowa naszych respondentów za potrzebne uważa zwiedzanie ciekawych i mało znanych miejsc w Warszawie. Kolejne miejsca w tym zestawianiu zajęły spotkania o charakterze warsztatowym oraz spotkania z twórcami (po 40 proc. wskazań), a następne: dyskusje o historii oraz wycieczki krajoznawcze (po 30 proc. wskazań). W tej samej ankiecie zapytaliśmy również: W jakie działania Pani/Pana zdaniem powinien się mocniej zaangażować OW SDP? Najwięcej – 70 proc. osób udzielających odpowiedzi wskazało na negocjacje umów dziennikarskich z wydawcami. Ponadto 60 proc. ankietowanych oczekuje, że OW SDP zaangażuje się mocniej w obronę bieżących ekonomicznych interesów dziennikarzy. Taki sam procent wskazań uzyskała również promocja twórczości dziennikarskiej oraz monitorowanie mediów pod kątem przestrzegania standardów i etyki dziennikarskiej. Połowa biorących udział w ankiecie chciałaby, żeby władze Oddziału brały udział w tworzeniu nowego prawa medialnego, a także żeby zaangażowały się w tworzenie samorządu dziennikarskiego na wzór izb lekarskich i prawniczych. Dla 40 proc. ankietowanych ważne jest, by OW SDP zaangażował się w obronę zwalnianych dziennikarzy. Tyle samo – 40 proc. wskazań uzyskały również działania edukacyjne – kampanie społeczne na temat korzystania z informacji oraz rozróżniania przekazów, a także na temat znaczenia dziennikarstwa oraz zaangażowanie w obronie prześladowanych dziennikarzy i przeciwko ograniczaniu wolności słowa na świecie.

Z badania wynika, że najbardziej interesującą formą prowadzenia działalności stowarzyszeniowej pozostają spotkania klubowe oraz dyskusje panelowe, wykłady i konferencje. Ponadto ankietowani są zainteresowani szkoleniami i warsztatami zawodowymi (60 proc. odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się koncerty, seanse filmowe, spektakle i wystawy (50 proc. wskazań) oraz imprezy rozrywkowe, w tym taneczne – interesujące dla 40 proc. ankietowanych.

Kiedy we wrześniu 2020 r. przy okazji aktualizacji danych teleadresowych zapytaliśmy członków OW SDP o to, w jakie działania sami chcieliby się włączyć, okazało się, że wielu naszych członków uważa, że Oddział powinien dysponować środkami na pomoc socjalną. Nasze koleżanki i koledzy chcieliby się również włączyć w wyjaśnienie statusu Domu Dziennikarza, a także prace inicjujące powstanie „Polskiego Instytutu Medialnego” oraz doradztwo prawne. Członkowie OW SDP deklarują również chęć udziału w kolejnych spotkaniach klubów: Akapit i Publicystów Kulturalnych. Dorota Bogucka Opisane badania zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2019 r. oraz we wrześniu 2020 r. wśród członków OW SDP Ilustracja: Najbardziej potrzebne rodzaje działalności od lewej: Publikacje i działalność wydawnicza – 70 proc. wskazań. Dyskusje o bieżących problemach Polski i Świata – 60 proc. wskazań. Zwiedzanie ciekawych i mało znanych miejsc w Warszawie. – 50 proc. wskazań. Spotkania z twórcami – 40 proc. wskazań. Spotkania o charakterze warsztatowym i wymiana doświadczeń – 40 proc. wskazań Dyskusje o historii. – 30 proc. wskazań.

DB