Zanim delegaci będą  głosowali nad poprawkami do projektu Statutu trzeba będzie rozstrzygnąć, czy poprawna była procedura przygotowania projektu. Wątpliwości jest dużo, z czego najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy komisja zjazdowa miała prawo wprowadzania wybranych, w tym własnych, poprawek do projektu przyjętego przez komisję statutową. Dla wszystkich, którzy swoje poprawki zgłosili – a nie zostały uwzględnione – ważne jest to, żeby Zjazd miał możliwość je poznać. Dlatego Prezes Zbigniew Rytel przesłał do Sądu kilka wniosków w sprawie przygotowania projektu Statutu. Treść wniosków publikujemy poniżej.

W N I O S E K

W oparciu o par. 44. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Oddziału Warszawskiego SDP zwraca się do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego  z  wnioskiem o:

Wydanie stanowiska, czy Komisja Zjazdowa nie przekracza swoich uprawnień podejmując decyzje, które zgodnie z zapisami Statutu SDP należą do innych organów. A w szczególności wydanie stanowiska, na podstawie jakich przepisów Komisja Zjazdowa wprowadziła poprawki własne poprawki lub wnioskowane przez Główną Komisję Rewizyjną do projektu statutu przyjętego przez komisję statutową – par. 1 pkt. 3, 4, 8. Uchwały Komisji Zjazdowej z dn. 06.02.2024?

U Z A S A D N I E N IE

W naszej opinii, do przygotowania projektu Statutu uprawniona jest wyłącznie Komisja Statutowa. Konsekwentnie wszelkie poprawki i uzupełnienia mogą być wprowadzane wyłącznie przez Komisje Statutową, każdorazowo  w formie uchwał podjętych w głosowaniu członków Komisji.

Według naszej wiedzy Komisja Zjazdowa nie ma kompetencji wprowadzania zmian w tak przyjętym projekcie. Komisja Zjazdowa nie ma kompetencji wybiórczego traktowania wniosków nadesłanych na Zjazd. Na gruncie obowiązującego prawa Komisja Zjazdowa nie ma prawa nie przedstawienia Zjazdowi kompletu uwag wniesionych przez wnioskodawców.

Biorąc po uwagę powyższe oraz kompetencje Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wynikające z zapisów Statutu SDP wnosimy o orzeczenie w przedmiotowych sprawach i przekazanie orzeczenia NSD wszystkim zainteresowanym stronom oraz Delegatom na Zjazd.

W N I O S E K

W oparciu o par. 44. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Oddziału Warszawskiego SDP zwraca się do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego  z  wnioskiem o:

Wydanie stanowiska o zgodności ze Statutem organizacji pracy komisji statutowej i prawidłowości decyzji przez nią podjętej w postaci projektu Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W jakim trybie została przyjęta ostateczna wersja Statutu przez Komisję Statutową, włącznie ze sprawdzeniem protokołu przyjęcia projektu statutu i głosowania nad nim?

W N I O S E K

W oparciu o par. 44. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Oddziału Warszawskiego SDP zwraca się do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego  z  wnioskiem o:

Wydanie stanowiska, czy Komisja Zjazdowa nie przekracza swoich uprawnień podejmując decyzje, które zgodnie z zapisami Statutu SDP należą do innych organów. A w szczególności wydanie stanowiska, na podstawie jakich przepisów Komisja Zjazdowa wprowadziła poprawki do przyjętego wcześniej przez Komisję Statutową projektu Statutu (par. 1 Uchwały Komisji Zjazdowej z dn. 06.02.2024?

U Z A S A D N I E N IE

W naszej opinii, do przygotowania projektu Statutu uprawniona jest wyłącznie Komisja Statutowa. Konsekwentnie wszelkie poprawki i uzupełnienia mogą być wprowadzane wyłącznie przez Komisje Statutową, każdorazowo  w formie uchwał podjętych w głosowaniu członków Komisji.

Według naszej wiedzy Komisja Zjazdowa nie ma kompetencji wprowadzania zmian w tak przyjętym projekcie. Komisja Zjazdowa nie ma kompetencji wybiórczego traktowania wniosków nadesłanych na Zjazd. Na gruncie obowiązującego prawa Komisja Zjazdowa nie ma prawa nie przedstawienia Zjazdowi kompletu uwag wniesionych przez wnioskodawców.

Biorąc po uwagę powyższe oraz kompetencje Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wynikające z zapisów Statutu SDP wnosimy o orzeczenie w przedmiotowych sprawach i przekazanie orzeczenia NSD wszystkim zainteresowanym stronom oraz Delegatom na Zjazd.

W N I O S E K

W oparciu o par. 44. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Oddziału Warszawskiego SDP zwraca się do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego  z  wnioskiem o:

Wydanie stanowiska, czy Komisja Zjazdowa nie przekracza swoich uprawnień podejmując decyzje, które zgodnie z zapisami Statutu SDP należą do innych organów. A w szczególności wydanie stanowiska, na podstawie jakich przepisów Komisja Zjazdowa dokonała selekcji wniosków nadesłanych na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i uzupełniła projekt Statutu przedstawiony przez Komisję Statutową o część wniosków dowolnie wybranych spośród wszystkich nadesłanych – par. 1. pkt 1, 2, 5, 6, 7, 9,10 Uchwały Komisji Zjazdowej z dn. 06.02.2024?

U Z A S A D N I E N IE

W naszej opinii, do przygotowania projektu Statutu uprawniona jest wyłącznie Komisja Statutowa. Konsekwentnie wszelkie poprawki i uzupełnienia mogą być wprowadzane wyłącznie przez Komisje Statutową, każdorazowo  w formie uchwał podjętych w głosowaniu członków Komisji.

Według naszej wiedzy Komisja Zjazdowa nie ma kompetencji wprowadzania zmian w tak przyjętym projekcie. Komisja Zjazdowa nie ma kompetencji wybiórczego traktowania wniosków nadesłanych na Zjazd. Na gruncie obowiązującego prawa Komisja Zjazdowa nie ma prawa nie przedstawienia Zjazdowi kompletu uwag wniesionych przez wnioskodawców.

Biorąc po uwagę powyższe oraz kompetencje Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wynikające z zapisów Statutu SDP wnosimy o orzeczenie w przedmiotowych sprawach i przekazanie orzeczenia NSD wszystkim zainteresowanym stronom oraz Delegatom na Zjazd.

W N I O S E K

W oparciu o par. 44. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Oddziału Warszawskiego SDP zwraca się do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego  z  wnioskiem o:Wydanie stanowiska, na podstawie jakich przepisów Komisja Zjazdowa odmówiła przedłożenia wniosków nadesłanych na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy pod jego obrady – (par. 2. Uchwały Komisji Zjazdowej z dn. 06.02.2024)?