W przededniu Zjazdu SDP wiele decyzji Zarządu Głównego budzi wątpliwości. Jedną z nich jest niezrozumiała „wymiana” delegatów. Prawo do uczestnictwa w Zjeździe odebrano osobom, które nabyły te prawa jako członkowie władz naczelnych.  W dotychczasowej wieloletniej praktyce SDP  osoby te uczestniczyły, co oczywiste w Zjeździe, na którym władze te ustępowały, a potem – niezależnie od tego, czy do nowych władz weszły czy nie – we wszystkich kolejnych zjazdach tej samej kadencji. Dlaczego tym razem jest inaczej Prezes Oddziału Warszawskiego Zbigniew Rytel zapytał Naczelny Sąd Dziennikarski. Poniżej publikujemy treść wniosku.

W N I O S E K

W oparciu o par. 44. pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Oddziału Warszawskiego SDP zwraca się do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego  z  wnioskiem o:

Zajęcie stanowiska, czy pozbawienie przez Zarząd Główny SDP ośmiorga członków Oddziału Warszawskiego SDP mandatu Delegata na Nadzwyczajny Walny Zjazd Statutowy SDP znajduje umocowanie w zapisach Statutu SDP i innych przepisach dotyczących stowarzyszeń?

Na podstawie jakich przepisów Zarząd Główny nadał sobie uprawnienia weryfikacji mandatów Delegatów i czy jest uprawniony do odebrania Delegatom ich nabytych praw?

UZASADNIENIE:

12 września 2020 kilka tygodni przed planowanym Walnym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym SDP w Oddziale Warszawskim odbyło się Walne Zebranie OW SDP, którego celem było wybranie Delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zgodnie z § 28 1. Dokonano wyboru 83 Delegatów. Do listy Delegatów, którzy uzyskali mandat Delegata dopisano również 13 członków OW SDP, którzy w dniu Walnego Zebrania OW SDP zasiadali we władzach naczelnych Stowarzyszenia:

– Krystyna Mokrosińska, Prezes Honorowa SDP

– Krzysztof Skowroński , Prezes Zarządu Głównego SDP

– Zbigniew Rytel, członek Zarządu Głównego SDP

– Stefan Truszczyński, członek Zarządu Głównego SDP

– Aleksandra Rybińska, członek Zarządu Głównego SDP

– Ireneusz Bruski, członek Zarządu Głównego SDP

– Wanda Nadobnik, członek Zarządu Głównego SDP

– Marek Wroński, członek Głównej Komisji Rewizyjnej

– Ewa Urbańska, członek Głównej Komisji Rewizyjnej

– Andrzej Radomiński, członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego

– Andrzej Tomczak, członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego

– Paweł Pietkun, członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego

– Stefan Kudełka, członek Komisji Interwencyjnej

Wymienione osoby nie poddały się wyborowi, ponieważ ich mandat wynikał z faktu zasiadania we władzach naczelnych („ustępujących”). W naszym rozumieniu zapisów Statutu SDP kadencja wszystkich Delegatów – niezależnie od tego, czy Delegatami stali się z tytułu wyboru, czy z tytułu wcześniejszego zasiadania we władzach naczelnych – trwa do kolejnego Walnego Zebrania Oddziału, poprzedzającego kolejny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, a więc do jesieni 2024 r, kiedy odbędzie się i Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i poprzedzające go Walne Zebranie Oddziału wybierające nowych Delegatów.

Inne rozumienie przepisów zaproponował Zarząd Główny SDP, który wymienionych powyżej Delegatów pozbawił mandatu (pismo z dn. 23 listopada 2023) przekonując, że zapis statutowy o „ustępujących” władzach § 28 2. dotyczy władz aktualnych, wybranych na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 16-17 października 2021.

Przyjęcie interpretacji ZG SDP prowadzi do paradoksów polegających na tym, że członkowie ustępujących władz naczelnych powinni, mimo to, poddać się procedurze wyboru Delegatów, bo inaczej w momencie wyboru nowych władz naczelnych podczas odbywającego się kilka/kilkanaście dni później Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego traciliby mandat Delegata na rzecz nowych „aktualnych” władz, które od tego momentu, w interpretacji ZG SDP stają się władzami „ustępującymi”.  Drugi paradoks polega na tym, że np. Delegaci, którzy w dniu Walnego Zebrania Oddziału uzyskali swój mandat Delegata z tytułu zasiadania w ustępującym Zarządzie Głównym, traciliby go natychmiast po wyborze nowego Zarządu Głównego podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego (bo w interpretacji ZG SDP nowy Zarząd Główny staje się wtedy Zarządem „ustępującym” i nie mieliby prawa udziału w pozostałych głosowaniach oraz w dalszych pracach Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Ponad to, pozbawienie Delegatów mandatu ma znamiona odebrania im prawa nabytego zgodnie z zapisami Statutu SDP.