Pod przewodnictwem Prezesa Zbigniewa Rytela 23 listopada 2021 r. spotkały się nowo wybrane władze Oddziału Warszawskiego SDP. Zarząd wybrał prezydium, a Komisja Rewizyjna i Komisja Członkowska ukonstytuowały się w nowych składach. Zarząd odniósł się do sytuacji dziennikarzy na granicy polsko-białoruskiej, objął patronatem wydanie dzieł Rilkego w tłumaczeniu Witolda Hulewicza i dyskutował o planach programowych.

Prezes Oddziału Warszawskiego Zbigniew Rytel rozpoczynając swoją drugą kadencję powiedział, że przy skromnych możliwościach finansowych, Zarząd liczy na pracę i zaangażowanie władz i członków Oddziału. Zaproponował, żeby swoje dotychczasowe funkcje sprawowali nadal Wiceprezes Hanna Budzisz oraz Skarbnik Jacek Herok. Sekretarzem została w tej kadencji Dorota Bogucka. Każda z tych osób uzyskała w głosowaniu 5 głosów przy jednym wstrzymującym się. W Zarządzie zasiadają również Donat Brykczyński i Wojciech Grochowalski.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest w nowej kadencji Lidia Oktaba-Ostatek, a do pomocy ma Sekretarza Mikołaja Juliusza Wachowicza i Dariusza Jaworowskiego. Komisji Członkowskiej przewodniczy Marian Orlikowski, a będą w niej także pracowali: Sławomir Majszak i Jacek Turczyk.

Murem za profesjonalnymi dziennikarzami

Gorącą dyskusję wzbudziła sytuacja dziennikarzy na granicy polsko-białoruskiej. Donat Brykczyński i Jacek Turczyk przybliżyli zebranym ostatnie wydarzenia z udziałem fotoreporterów.

Zarząd OW SDP wyraził zaniepokojenie tym, że na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do utrudniania pracy dziennikarzom, w tym fotoreporterom, których praca polega na relacjonowaniu wydarzeń. Zarząd OW SDP będzie monitorował działania Zarządu Głównego SDP w sprawie dopuszczenia przez władze dziennikarzy do granicy. Zarząd OW SDP deklaruje chęć podjęcia działań na rzecz powstania jednolitego wzoru legitymacji dziennikarskiej służącej do identyfikacji w trakcie wykonywania przez dziennikarzy, w tym fotoreporterów, swoich obowiązków zawodowych. Zarząd OW SDP podejmie działania na rzecz zjednoczenia środowiska dziennikarskiego w celu znalezienia rozwiązania problemu identyfikacji profesjonalnych dziennikarzy.

Jest to bardzo istotne, ponieważ we wszystkich sytuacjach konfliktowych, relacjonowanych przez dziennikarzy, zasadnicze znaczenie ma odróżnienie profesjonalnych dziennikarzy od osób podszywających się pod dziennikarzy, a w rzeczywistości będących np. aktywistami różnych organizacji lub działaczami politycznymi.

Poezja na dobry początek

Zarząd po zapoznaniu się z informacją Wydawnictwa Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza o planowanym wydaniu poezji Rainera Marii Rilkego w tłumaczeniu Witolda Hulewicza, postanowił objąć to przedsięwzięcia patronatem Oddziału Warszawskiego SDP.

O pozostałych projektach działań Zarząd będzie rozmawiał na kolejnym posiedzeniu. Do tego czasu każdy z obecnych przygotuje zestaw propozycji działań, w które chciałby się zaangażować.

Skąd wziąć pieniądze

Władze OW SDP omówiły także sytuację finansową Stowarzyszenia i potencjalne źródła pozyskiwania pieniędzy na działalność. Tradycyjnie w takich dyskusjach powraca temat przepływu pieniędzy między centralą a oddziałami oraz problem składek.

W ubiegłej kadencji Prezes Zbigniew Rytel podczas Zjazdu Statutowego zaproponował, żeby oprócz stałej dotacji z Funduszu Oddziałów, Oddziały miały swój udział finansowy w innych środkach, którymi dysponuje Zarząd Główny.

Również w ubiegłej kadencji Zarząd OW wystąpił o zmianę uchwały w sprawie zwolnienia części członków z płacenia składki.

Podczas ostatniego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lidia Oktaba-Ostatek złożyła wniosek o podniesienie składki dla wszystkich członków.

Z kolejną propozycją wystąpił Jacek Herok, który z racji pełnionej funkcji doskonale wie, jaki jest stan kasy oddziału, który także chciałby, żeby Zarząd Główny przeznaczał na działalność oddziałów kwotę zapewniającą nie tylko pokrycie bieżących opłat, ale również działalność merytoryczną.

Temat z całą pewnością będzie wracał na kolejnych posiedzeniach Zarządu.

Tekst Dorota Bogucka

Foto Donat Brykczyński