Po dyskusji nad pierwszymi paragrafami Prezes SDP Krzysztof Skowroński zgłosił wniosek formalny o głosowanie w pierwszej kolejności najważniejszych, najbardziej kontrowersyjnych poprawek w projekcie Komisji Zjazdowej – paragrafów 20, 21-23, 29, 33, 48, 51-55. Na wniosek red. Krystyny Mokrosińskiej dodano do tej listy paragraf 48. Wniosek Doroty Boguckiej, żeby głosować nad ważnymi zmianami z projektu Oddziału Warszawskiego nie został przegłosowany.

Następnie toczyła się dyskusja nad paragrafem 20 – przedłużeniem kadencji z 3 do 4 lat. Argumentem za jest kadencyjność organizacji międzynarodowych i możliwość skutecznego działania. Przeszedł. Co znaczy, że jeżeli Statut zostanie przyjęty, to od następnej kadencji władze będą wybierane na 4 lata.

Część związana z wyborami władz. Dyskusja nad par. 21 – Zarząd Oddziału Warszawskiego zaproponował podniesienie wymaganego poparcia kandydatów na prezesa i członków zarządu z 21 i 10 do 50 osób.  Druga propozycja dotyczyła tego, żeby osoba kandydująca do władz naczelnych pełniła wcześniej funkcje we władzach oddziałowych. Niestety propozycja nie została przyjęta. Odrzucono również propozycję, żeby funkcji w władzach naczelnych i oddziałowych nie można było łączyć z byciem właścicielem, wydawcą prywatnych mediów lub udziałowcem spółce, która jest prywatnym wydawcą.

Red. Marcin Wolski zaproponował, żeby usunąć wymóg większości kwalifikowanej, pięćdziesiąt procent plus jeden przy wyborach członków władz. Zmiana taka byłaby uzasadniona koniecznością sprawniejszego dokonywania wyboru.

Nie głosowano propozycji Oddziału Warszawskiego, żeby umożliwić głosowanie przez pełnomocników.  Rozwiązanie takie przewidują przepisy nadrzędne.

Jedna z kluczowych zmian wprowadzanych przez nowy Statut dotyczy finansów. Do tej pory pomimo, że Ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach pozwalało na wypłacanie członkom Zarządu wynagrodzenia, to obecny Statut SDP takiej możliwości nie daje. Projekt przedstawiony przez ZG zmienia ten stan rzeczy. Zarząd Oddziału Warszawskiego zaproponował powrót do rozwiązania poprzedniego Statutu. Zjazd podjął decyzję, że zarówno Zarząd Główny, jak i zarządy oddziałów mogą otrzymywać wynagrodzenia.

Dłuższą dyskusję wzbudziła kwestia nadzoru nad działaniami Zarządu Głównego. Zarząd Oddziału Warszawskiego zaproponował wzmocnienie kompetencji Komisji. Tak, żeby do jej zdań należały również: kontrola zaangażowania finansowego Stowarzyszenia w działalność fundacji, spółek, stowarzyszeń, których założycielem, udziałowcem lub członkiem jest SDP. Wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabywanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji. Wyrażanie zgody na udzielanie oraz zaciąganie pożyczki lub zaciąganie kredytu oraz ustanawianie zabezpieczenia pożyczki lub kredytu.

Poprawek Oddziału Warszawskiego nie przyjęto. Przeciwko rozszerzeniu kompetencji Komisji wypowiadał się nawet przewodniczący Głównej Komisji  Rewizyjnej.

Kolejną ważną zmianą zaproponowaną w nowym statucie jest kwestia likwidacji oddziałowych sądów dziennikarskich. Zdaniem projektodawców niektóre oddziały mają problem z obsadzeniem sądów, a dodatkowo do sądów oddziałowych nie wpływają sprawy.

Na tym zakończono głosowanie poprawek. Nie zajęto się wieloma poprawkami Zarządu Oddziału Warszawskiego i poszczególnych delegatów.  W geście protestu przeciwko wątpliwościom proceduralnym i sposobowi prowadzenia Zjazdu część osób zrezygnowała z udziału w Zjeździe, oddając urządzenia do głosowania. Osoby te usłyszały, że pomimo tego są dalej zalogowane i kworum jest.

Statut przyjęto 59 przeciwko były 3 osoby, jedna się wstrzymała od głosu.  

Prezes Honorowa SDP Krystyna Mokrosińska zrezygnowała z mandatu delegata w związku z wpisaniem do Statutu możliwości wynagradzania członków Zarządu Głównego.

db