W sobotę przed południem Zjazd nie był w stanie uchwalić Statutu ze względu na brak kworum. Ze 155 delegatów na Zjeździe są obecne  73 osoby.

Prezes Krzysztof Skowroński zaproponował, żeby Zjazd procedował nadal, a głosowanie odbędzie się na kolejnym Zjeździe wyborczym, który zostanie przekształcony w Zjazd Wyborczo-Statutowy.

Jolanta Hajdasz zgłosiła propozycję, żeby osoby, które nie mogą być obecne zrezygnowały z mandatów i to zmniejszy liczbę, której będzie liczona większość kwalifikowana.

Obecni otrzymali również informację, że część delegatów jeszcze jest w drodze.

Padły również głosy, że nad poprawkami można głosować nawet bez kworum.

Do prezydium Zjazdu weszli: Prezes Honorowa Krystyna Mokrosińska i red. Marcin Wolski, reprezentujący Oddział Warszawski, red. Krystyna Różańska-Gorgolewska z Oddziału Wielkopolskiego oraz red. Janusz Życzkowski , reprezentujący Oddział Lubuski.

Wniosek Marcina Wolskiego o połączenie dyskusji i głosowania nad Statutem.   Wniosek przeciwny zgłosiła Krystyna Mokrosińska, żeby dyskutować wszystkie poprawki, również te z projektu Oddziału Warszawskiego.

Regulamin został przyjęty.

Zjazd przyjął porządek obrad bez zmian. Padła propozycja, żeby w komisji mandatowo-skrutacyjnej były 4 osoby, którą  przegłosowano na tak. W kolejnym głosowaniu Zjazd zdecydował, że będzie jednocześnie głosował na wszystkich kandydatów. W komisji mandatowo-skrutacyjnej znalazły się dwie osoby z obecnych władz naczelnych – red. Aleksandra Tabaczyńska  (przewodnicząca) i red. Barbara Ziółkowska oraz Aneta Nawrot i Zbigniew Natkański.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem ZG. Red. Jolanta Hajdasz omówiła poprawki zgłoszone do Komisji Zjazdowej. Wyłącznie te, które Komisja przyjęła, całkowicie pomijając wszystkie inne. Rekomendowała, żeby cały ten projekt Statutu był przyjęty w całości. 

Jednak rozpoczęto dyskusję i głosowanie nad każdą z poprawek osobno.

db