Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP skierował na ręce Komisji Zjazdowej wniosek z poprawkami do projektu Statutu SDP.

Nad propozycjami zmian od ubiegłego roku pracował zespół pod kierownictwem Prezesa Oddziału Warszawskiego Zbigniewa Rytela, w składzie: Honorowa Prezes SDP Krystyna Mokrosińska, Hanna Budzisz, Lidia Oktaba-Ostatek, Dorota Bogucka, Marian Orlikowski. Organizacyjnie zespół wspierała Dorota Czerwińska.

Efektem naszej pracy jest kilkadziesiąt poprawek dotyczących najważniejszych regulacji statutowych, w tym m.in. finansów Stowarzyszenia, składu władz i wymagań stawianych kandydatom do nich oraz praw członków SDP.

Projekt wraz z poprawkami publikujemy poniżej, delegaci otrzymają go również w materiałach zjazdowych.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zapraszamy na dyskusję  o fundamentalnych rozstrzygnięciach statutowych 7 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali B Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5.

POPRAWKI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SDP DO PROJEKTU KOMISJI STATUTOWEJ (Z UZUPEŁNIENIAMI KOMISJI  ZJAZDOWEJ)

STATUT STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich działa na mocy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  1) „SDP” albo „Stowarzyszeniu” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
  2) „Statucie”, „Statucie SDP” lub „Statucie Stowarzyszenia” – należy przez to rozumieć niniejszy Statut,
  3) „władzach” lub „władzach Stowarzyszenia” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć władze naczelne oraz władze oddziałów, wymienione w § 19 Statutu.
  4) „dziennikarzach” – należy przez to rozumieć osoby wykonujące obowiązki dziennikarza.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem dziennikarzy o celach niezarobkowych.

§ 3

Stowarzyszenie szanuje indywidualne prawo swoich członków do przekonań i poglądów.

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo uczestniczyć w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach, jak również tworzyć takie podmioty.

Rozdział II: Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji oraz działalność gospodarcza

§ 7


Celem Stowarzyszenia jest:
1) reprezentowanie oraz ochrona twórczych, zawodowych, materialnych i społecznych interesów dziennikarzy swoich członków i środowiska dziennikarskiego.
2) Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec instytucji i organów  władzy publicznej.
3) ochrona godności i etyki zawodu dziennikarza oraz działanie na rzecz osiągania wysokich kwalifikacji moralnych i zawodowych dziennikarzy.

4) działanie na rzecz rzetelnego przekazywania informacji i wolności słowa, w tym swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej,
5) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych wiążących się z pracą dziennikarską.
6) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, socjalnej i sportowo-turystycznej,
7) działalność na rzecz go d n o ś c i i poszanowania, właściwego używania,
pielęgnowania i upowszechniania języka polskiego, jego reguł, zasad i tradycji.

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) podejmowanie interwencji oraz wyrażanie opinii w przypadkach naruszenia praw dziennikarzy, wolności słowa lub dziennikarskiej etyki zawodowej,
2) obronę warunków pracy i interesów zawodowych dziennikarzy,
3) udzielanie pomocy prawnej w sprawach związanych z wykonywaniem pracy dziennikarskiej członkom Stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach również dziennikarzom niezrzeszonym,
4) organizowanie pomocy socjalnej dla dziennikarzy – członków Stowarzyszenia i ich rodzin, a w uzasadnionych przypadkach także dla dziennikarzy niezrzeszonych,
5) realizowanie projektów mających na celu obronę wolności słowa, statusu zawodu dziennikarza oraz innych projektów związanych z celami Stowarzyszenia,
6) współpracę ze związkami zawodowymi w zakresie ochrony interesów pracowniczych dziennikarzy,
7) prowadzenie:
a) szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego,
b) seminariów i konferencji, w szczególności mających na celu upowszechnianie wiedzy o wolności słowa i komunikacji społecznej,
c) badań, analiz i ocen funkcjonowania mediów i wykonywania zawodu dziennikarza,
8) wydawanie czasopism (w tym gazet), biuletynów i innych periodyków, książek i innych publikacji,
9) tworzenie materiałów audiowizualnych,
10) utrzymywanie partnerskich kontaktów oraz podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą.
11) tworzenie tematycznych klubów i kół zainteresowań.

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków, także gdy są pracownikami.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1) drukowanie gazet (18.11.Z),
  2) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
  3) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
  4) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z),
  5) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
  6) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach (47.29.Z),
7) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
10) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
11) transport drogowy towarów (49.41.Z),
12) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
13) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
15) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
16) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
17) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
18) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
19) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
20) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
21) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
22) wydawanie książek (58.11.Z),
23) wydawanie gazet (58.13.Z),
24) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
25) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
26) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
27) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
28) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
29) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
30) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
31) działalność portali internetowych (63.12.Z),
32) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
33) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
34) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanis- tycznych (72.20.Z),
35) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
36) działalność fotograficzna (74.20.Z),
37) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
38) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
39) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
40) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
41) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
42) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
43) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
44) działalność muzeów (91.02.Z),
45) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),

47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
48) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z),
49) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia:
  1. będąca dziennikarzem, dziennikarzem-emerytem albo dziennikarzem-rencistą, lub
  1. legitymująca się wieloletnią i udokumentowaną działalnością dziennikarską, mimo że praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także dziennikarz – cudzoziemiec niemający stałego zameldowania w Polsce, jeżeli spełnia inne warunki określone w niniejszym Rozdziale.

§ 11

 1. O przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia decyduje zarząd oddziału w formie uchwały, na pisemny wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Członkowskiej Oddziału, jeżeli została powołana.
 2. W razie uchwały odmownej kandydatowi przysługuje odwołanie do Za rz ądu Główne go Główne j Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

§ 12

 1. Zjazd Delegatów może nadać godność Członka Honorowego SDP osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego dziennikarstwa nie będących członkiem SDP.
 2. Zjazd Delegatów może nadać godność Prezesa Honorowego SDP członkom szczególnie zasłużonym dla SDP.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi należą organizacyjnie do oddziału właściwego według ich miejsca zamieszkania lub miejsca ich działalności zawodowej.
 2.  ​Kandydaci, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia, a na ich terenie nie ma oddziału SDP, mogą tymczasowo przystąpić do oddziału, który wyrazi zgodę na ich przyjęcie.
 3. Kandydat   zamieszkujący    poza    obszarem    Polski,    ubiegający    się    o    członkostwo w Stowarzyszeniu, może przystąpić do wybranego przez siebie oddziału.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego,
  1. uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  1. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia,
  1. wnoszenia odwołań od uchwał i orzeczeń w dotyczących go sprawach członkowskich do odpowiednich władz Stowarzyszenia, w przypadkach przewidzianych Statutem,
  1. zgłaszania opinii i wniosków w sprawach Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy niebędący członkiem zwyczajnym ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  1) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
  2) zaangażowania w prace Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
  3) przestrzegania Statutu, regulaminów, Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Prawo głosowania na Walnym Zjeździe Delegatów i Walnym Zebraniu Oddziału, w tym prawo wyboru władz naczelnych i oddziałowych SDP przysługuje członkowi Stowarzyszenia po 1 roku od dnia przyjęcia do grona członków.
 4. Bierne prawo wyborcze do władz naczelnych i oddziałowych przysługuje członkowi po 2 latach od dnia przyjęcia do grona członków.
 5. Prawo do otrzymywania świadczeń od Stowarzyszenia w ramach prowadzenia o charakterze socjalnym przysługuje członkom na zasadach określonych w Statucie, regulaminach i uchwałach organów SDP po upływie 1 roku od dnia przyjęcia do grona członków.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. śmierci
 2. wystąpienia zgłoszonego zarządowi oddziału (rezygnacji);
 3. skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału z powodu niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej jeden rok, po uprzednim upomnieniu w formie pisemnej lub dokumentowej,
 4. skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału z powodu trwałego i całkowitego braku aktywności w Stowarzyszeniu. Skreślenie w tym trybie nie może nastąpić, jeżeli członek ma opłacone składki członkowskie.
 5. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą zarządu oddziału albo orzeczeniem Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wskutek naruszenia przez członka Statut, norm etycznych, nie przestrzegania uchwał lub regulaminów albo działania na szkodę Stowarzyszenia,
 6. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 17

Uchwałę zarządu oddziału o skreśleniu, wykluczeniu lub reaktywowaniu członkostwa albo orzeczenie Naczelnego Sądu Dziennikarskiego o wykluczeniu przesyła się zainteresowanemu członkowi wraz z uzasadnieniem.

§ 18

 1. Od uchwały określonej w § 16 pkt 3 – 6 służy zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej Oddziału w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 2. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Dziennikarskiego określonego w § 16 pkt 5 służy zainteresowanemu odwołanie do II instancji tego sądu, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 19

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 1. Zjazd Delegatów,
  1. Zarząd Główny,
  1. Główna Komisja Rewizyjna,
  1. Naczelny Sąd Dziennikarski,
  1. Rzecznik Dyscyplinarny Stowarzyszenia,
  1. Komisja Interwencyjna.
 2. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  1. Zarząd Oddziału,
  1. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  1. Komisja Członkowska Oddziału,
  1. Rzecznik Dyscyplinarny Oddziału.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków (delegatów) albo w II terminie z udziałem obecnych.
 2. Do władz mogą kandydować wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.
 3. Wybór władz przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 4. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia na jednym szczeblu.
 5. W wyborach wszystkich władz Stowarzyszenia głosy „wstrzymujące się” kwalifikuje się jako nieoddane.

§ 21

 1. Kandydatura na Prezesa SDP wymaga pisemnego poparcia co najmniej 50 delegatów.
 2. Prezesem SDP może zostać osoba, która przez co najmniej jedną kadencję pełniła funkcję we władzach naczelnych albo co najmniej przez dwie kadencje we władzach oddziału.
 3. Na Prezesa SDP zostaje wybrany kandydat, który uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów.
 4. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie doprowadzi do wyboru Prezesa SDP, przeprowadza się kolejne tury z zachowaniem wymogu określonego w ust. 2, przy czym:
  1) w drugiej turze uczestniczą kandydaci o trzech najlepszych kolejno wynikach z pierwszej tury,
  2) w trzeciej turze uczestniczą kandydaci o dwóch najlepszych kolejno wynikach z drugiej tury,
  3) jeżeli w trzeciej turze żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, procedurę wyborów przeprowadza się od początku.

§ 22

 1. Kandydatura na członka Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wymaga pisemnego poparcia co najmniej 50 delegatów.
 2. Do Zarządu Głównego wchodzą Prezesi sześciu największych Oddziałów pod względem liczby członków.
 3. Na pozostałe miejsca w Zarządzie kandydatów wybiera Zjazd.
 4. Do Zarządu Głównego albo Głównej Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
 5. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie doprowadzi do wyboru na wszystkie wolne miejsca mandatowe w danym organie, przeprowadza się kolejne tury z zachowaniem wymogu określonego w ust. 2, przy czym:

1) w każdej kolejnej turze odrzuca się kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów,
2) jeżeli pozostało tylko dwóch kandydatów mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów (nie jest wymagana większość głosów Zjazdu). W przypadku równej liczby głosów żaden z nich nie otrzymuje mandatu i przeprowadza się kolejną turę głosowania z udziałem nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 23

W wyborach pozostałych władz niewymienionych w § 21 i § 22 miejsca mandatowe przypadają kandydatom, który otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc mandatowych przeprowadza się turę lub tury uzupełniające na wolne miejsca mandatowe z zachowaniem tej samej zasady.

§ 24

Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz powinno nastąpić bezzwłocznie. Ukonstytuowanie się wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków danego organu.

§ 25

 1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  1. zrzeczenia się mandatu (rezygnacji),
  1. odwołania z władz.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza organ tych władz, którego członkiem jest zainteresowany.

§ 26

 1. Członkowie władz mogą zostać odwołani z organu władzy, do którego należą, jeżeli:
  1) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w 3 kolejnych posiedzeniach danego organu, albo
  2) przez co najmniej 6 miesięcy nie biorą udziału pracach danego organu.
 2. Decyzję o odwołaniu członka władz podejmuje organ, do którego członek władz należy.

§ 27

 1. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą zostać odwołani z powierzonej im funkcji (bez odwołania z członkostwa w organie).
 2. Odwołanie z funkcji wymaga uchwały organu, do którego należą, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków danego organu. Odwołanie w tym trybie nie dotyczy Prezesa SDP, ani prezesów oddziałów.

§ 28

 1. W przypadku zwolnienia miejsca mandatowego w danej władzy w toku kadencji, jej skład osobowy może zostać uzupełniony w drodze uchwały: Głównej Komisji Rewizyjnej (w przypadku władz naczelnych) albo komisji rewizyjnej oddziału (w przypadku władz oddziału) o kolejną osobę spośród niewybranych kandydatów, według kolejności otrzymanych głosów.
 2. Dokooptować można nie więcej, niż 1/3 ogólnej liczby członków danego organu określonej Statutem.
 3. Dokooptowanie nie jest dopuszczalne w przypadku Prezesa SDP ani prezesów oddziałów.

§ 29

 1. Nie wolno łączyć funkcji we władzach naczelnych i oddziałowych Stowarzyszenia z:
  1. Byciem właścicielem, wydawcą prywatnych mediów lub udziałowcem w spółce, która jest prywatnym wydawcą.
 2. Funkcjami we władzach naczelnych, centralnych lub wojewódzkich administracji publicznej w randze: ministra, wiceministra, podsekretarza stanu, kierownika urzędu,wojewody, dyrektora departamentu (urzędu naczelnego, centralnego, wojewódzkiego)lub równorzędnych., samorządowych, we władzach partii politycznych oraz z funkcjami w naczelnych organach kontroli;
 3. Funkcją rzecznika prasowego władz organów lub urzędów wymienionych w pkt 1, pkt 2.
 4. Funkcjami w innych naczelnych organach kontroli lub ochrony prawa (funkcje: członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub równorzędne),
 5. Funkcją członka władz partii politycznej lub funkcją rzecznika prasowego w partii politycznej.
 6. Osoby pełniące funkcje określone w ust. 1 nie mogą kandydować do władz naczelnych Stowarzyszenia, chyba że zrezygnują z tych funkcji.
 7. W przypadku powołania członka władz naczelnych Stowarzyszenia na funkcję określoną w ust. 1 podczas kadencji, osoba, której to dotyczy, zobowiązana jest do złożenia rezygnacji z władz naczelnych SDP. W razie niedokonania tego, uchwałę w sprawie jej odwołania podejmuje organ Stowarzyszenia, do którego ona należy.
 8. Nie wolno łączyć funkcji we władzach naczelnych i oddziałowych Stowarzyszenia z:
  1) Funkcją w organach wykonawczych samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego, a także gminnego w gminach miejskich oraz gminach na prawach powiatu,
  2) Funkcją dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych organom określonym w pkt 2.
  3) Funkcją rzecznika prasowego organów lub urzędów wymienionych w pkt 1 i 2,
  4) Funkcją członka władz partii politycznej lub funkcją rzecznika prasowego w partii politycznej.
  Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 30

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej:
  1) w I terminie – połowy uprawnionych do głosowania
  2) w II terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż I termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.
 3. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie, głosowanie jest jawne, chyba że 1/4 obecnych zażąda tajnego głosowania.

§ 31

Dopuszcza się:
1) odbywanie posiedzeń organów władz, w tym głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zdalnie), pod warunkiem zapewnienia transmisji obrad i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz możliwości wykonywania osobiście prawa głosu i wypowiadania się w toku obrad,
2) podejmowanie uchwał także poza posiedzeniami władz z wykorzystaniem do głosowania środków komunikacji elektronicznej, jeżeli członkowie danej władzy Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej. Tryb ten nie może mieć zastosowania do głosowań tajnych, chyba że zostaną zastosowane rozwiązania

informatyczne zapewniające dochowanie tajności głosowania,
3) dokonywanie powiadomień o posiedzeniach organów i innych powiadomień z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Za prawidłowe dokonanie powiadomień, zwołanie posiedzenia i podjęcie uchwał w formach określonych powyżej odpowiedzialny jest organ, który podjął taką decyzję.

Zjazd Delegatów

§ 32

 1. Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem Delegatów” lub „Zjazdem”, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zjazd zwyczajny (sprawozdawczo-wyborczy) jest zwoływany przez Zarząd Główny co 4 lata.

§ 33

 1. W Zjeździe  Delegatów  biorą  udział,  z prawem  głosowania,  delegaci  wybrani w tajnym głosowaniu na walnych zebraniach członków oddziałów, w proporcji: 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków.
 2. Mandat otrzymują również członkowie władz naczelnych sprawujący swoje funkcje w dniu wyborów delegatów.
 3. Mandat delegata trwa do czasu wybrania nowych delegatów na kolejny Zjazd sprawozdawczo – wyborczy i uprawnia do udziału z prawem głosowania we wszystkich nadzwyczajnych zjazdach organizowanych w trakcie trwającej kadencji.
 4. Wybór delegatów na Zjazd może nastąpić nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem bieżącej kadencji władz naczelnych. W przypadku dokonania wyboru z naruszeniem tej zasady wybór jest nieważny.
 5.  ​W sprawozdawczo-wyborczym Zjeździe Delegatów uczestniczą na prawach delegata członkowie aktualnych władz naczelnych Stowarzyszenia.
 6. Delegat na zjazd może udzielić innemu delegatowi pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na walnym zjeździe. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub pracownik Stowarzyszenia.
 7. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi i zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe bez prawa głosowania.

§ 34

 1. Zarząd Główny podejmuje uchwałę w sprawie: rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo- wyborczej, powołania Komisji Zjazdowej oraz określenia szczegółowych przepisów porządkowych i wyborczych.
 2. O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego Zjazdu Zarząd Główny powiadamia delegatów i zarządy oddziałów co najmniej z 14 – dniowym wyprzedzeniem.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać wnioski do Komisji Zjazdowej przynajmniej na 5 dni przed Zjazdem. Wnioski zgłoszone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe w trybie wolnych wniosków.
 4. Wnioski przyjęte przez Zjazd są realizowane przez Zarząd Główny w ciągu roku, nadzór nad ich realizacją sprawuje Główna Komisja Rewizyjna.

§ 35

 1. Zjazd Delegatów władny jest podejmować podejmuje uchwały w obecności co najmniej

połowy delegatów uprawnionych do głosowania. W II terminie Zjazd podejmuje decyzje i uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 • 1. Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonych przez siebie: porządku obrad i regulaminu obrad.
 • Obradami Zjazdu kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
 • Członek ustępującego Zarządu Głównego ani Głównej Komisji Rewizyjnej nie może wejść w skład Prezydium sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Delegatów ani powołanych na nim komisji: wyborczej lub mandatowo-skrutacyjnej.

§ 36

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie regulaminu obrad i porządku obrad Zjazdu,
2) uchwalanie Statutu,
3) ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego,
5) analiza rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez naczelne i terenowe władze lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie godności Prezesa Honorowego SDP i członka honorowego SDP,
8) wybór władz naczelnych Stowarzyszenia,
9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Głównego,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SDP i przeznaczeniu jego majątku.
11) Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 37

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu Głównego, lub
  1. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, lub
  1. na pisemny wniosek co najmniej 200 100 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny nie później, niż na 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Zarząd Główny

§ 38

 1. Zarząd   Główny    w okresie    między    Zjazdami    Delegatów    jest    najwyższą    władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem jego działalności.
 2. Zarząd Główny odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów.

§ 39

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes SDP oraz 12 członków: prezesów sześciu
  największych oddziałów pod względem liczby członków i sześciu członków wybranych przez Zjazd z nieograniczonej liczby członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera: Wiceprezesów, Sekretarza

Generalnego i Skarbnika.

 1. Prezes SDP:
  1) zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego i im przewodniczy,
  2) kieruje pracami Zarządu Głównego poza posiedzeniami,
  3) inicjuje głosowania nad uchwałami pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego,
  4) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Stowarzyszenia, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych przez oddziały posiadające osobowość prawną,
  5) nadzoruje pracę Biura Zarządu Głównego,
  6) zarządza bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Zadania wymienione w ust. 3 może wykonywać inny członek Zarządu Głównego pisemnie upoważniony przez Prezesa SDP. Upoważnienie powinno określać jego zakres oraz termin obowiązywania.
 3. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż sześć razy w roku.

§ 40

W celu obsługi działalności Stowarzyszenia Zarząd Główny tworzy Biuro Zarządu Głównego.

§ 41

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia za pośrednictwem, korzystając ze wsparcia administracyjnego i organizacyjnego Biura Zarządu Głównego,
3) realizowanie celów i programu Stowarzyszenia oraz uchwał Zjazdu Delegatów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tychże organizacji i na imprezy zagraniczne,
5) zwoływanie Zjazdu Delegatów,
6) określanie struktury organizacyjnej jednostek Stowarzyszenia (regulaminu Biura Zarządu Głównego oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych),
7) ustalanie szczegółowych kierunków działania i okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
8) określanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
9) przyjmowanie budżetu Stowarzyszenia,
10) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych SDP w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
11) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
12) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości, a także w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest podjęcie uchwały, po uzyskaniu zgody Głównej Komisji Rewizyjnej.
13) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia pełnomocnika SDP – Dyrektora Domu Dziennikarza w Kazimierzu oraz nadzorowanie jego działań,
14) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia pełnomocnika SDP – Dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz nadzorowanie jego działań,
15) powoływanie i koordynowanie pracy oraz likwidowanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody Głównej Komisji Rewizyjnej.
16) uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego określającego tryb jego działania, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walny Zjazd Delegatów.
17) uchwalanie wzorcowego regulaminu obrad walnych zebrań członków,

18) uchwalanie wzorcowego regulaminu klubów,
19) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych dla Zjazdu Delegatów lub innych organów SDP,
20) uchylanie uchwał: walnych zebrań członków oddziałów, zarządów oddziałów oraz innych władz SDP w przypadku ich sprzeczności z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu,
21) wprowadzanie zarządu komisarycznego w oddziałach, na zasadach określonych w Statucie,
22) wnioskowanie o nadanie przez Zjazd Delegatów członkostwa honorowego SDP lub godności Prezesa Honorowego SDP,
23) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w przypadkach wskazanych w Statucie,
24) fakultatywne powoływanie, z jednoczesnym określeniem składu, zadań i czasu działania:
a) komisji zajmujących się problemami ekonomiczno-organizacyjnymi i prawnymi Stowarzyszenia,
b)​ Rady Honorowej Stowarzyszenia,
25) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia w formie regulaminu wynagradzania (innego aktu regulującego zasady wynagradzania), regulaminu pracy lub innego właściwego dokumentu, jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami.

§ 42

Uchwały Zarządu Głównego w sprawach określonych w § 41 pkt 12 i 15 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

§ 43

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji (art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach).

§ 44

Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (art. 10, ust. 1 pkt 5a Ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Umowę zawiera się z zastosowaniem par. 43 Statutu.

Członkowie władz Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu Głównego nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji (sprawują swoje funkcje społecznie).

Główna Komisja Rewizyjna

§ 45

 1. Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej także „Komisją”, jest naczelnym organem kontrolno – nadzorczym Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
 3. Na pierwszym    posiedzeniu    Komisja    wybiera    ze swego    grona    Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 46

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) uchwalanie regulaminu Komisji określającego szczegółowy tryb jej działania, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walny Zjazd Delegatów.
2) stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia,

3) przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia (z wyłączeniem działania Naczelnego Sądu Dziennikarskiego) z punktu widzenia jej celowości, rzetelności, prawidłowości i zgodności ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
4) przedkładanie Zarządowi Głównemu protokołów z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,
5) kontrola zaangażowania finansowego Stowarzyszenia w działalność fundacji, spółek, stowarzyszeń, których założycielem, udziałowcem lub członkiem jest SDP,
6) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabywanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji,
7) Wyrażanie zgody na udzielanie oraz zaciąganie pożyczki lub zaciąganie kredytu oraz ustanawianie zabezpieczenia pożyczki lub kredytu,

8) żądanie zwołania Zjazdu Delegatów w przypadku niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie i trybie ustalonym w Statucie,
9) żądanie zwołania zebrania Zarządu Głównego w celu analizy uwag, zaleceń i wniosków pokontrolnych,
10) uchwalanie regulaminu działania i nadzorowanie komisji rewizyjnych oddziałów,
11) składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań z własnej działalności,
12) składanie Zjazdowi Delegatów wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu oraz każdego z jego członków.
13) składanie Zjazdowi Delegatów raportów z wykonania przez Zarząd Główny Uchwał Zjazdu.
14) Rozpatrywanie skarg dotyczących odmowy przyjęcia w poczet Stowarzyszenia.
15) Wyrażanie zgody na uzyskanie przez Stowarzyszenie członkostwa w innej osobie prawnej.

§ 47

W przypadkach określonych w § 46 pkt 4 i 5 pkt 8 i 9:

 1. Zjazd Delegatów powinien być zwołany w terminie nie dłuższym, niż 60 dni od daty zgłoszenia żądania,
 2. zebranie Zarządu Głównego powinno być zwołane w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 48

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie kontrolowanych spraw.
 2. Przewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz innych naczelnych władz SDP w zakresie niezbędnym do realizacji statutowych kompetencji Komisji.

§ 49

Główna Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Głównego:
1) o zmianę wysokości składki członkowskiej lub innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
2) o zmianę treści lub uchylenie określonej uchwały lub decyzji Zarządu Głównego,

szczególnie dotyczącej spraw gospodarczych, jeżeli została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa albo zagraża interesom Stowarzyszenia.

§ 50

Główna Komisja Rewizyjna wskazuje spośród swoich członków, w formie uchwały, osobę uprawnioną ustawowo do reprezentowania SDP w       u m o w a c h      i    s p o r a c h m i ę d z y    S t o w a r z y s z e n i e m        a    c z ł o n k a m i      Z a r z ą d u G ł ó w n e g o      ( a r t .     1 1    u s t .     4    U s t a w y –      P r a w o     o s t o w a r z y s z e n i a c h ) .

Naczelny Sąd Dziennikarski

§ 51

Naczelny Sąd Dziennikarski, zwany dalej także „Sądem”, składa się z 7 sędziów, którzy wybierają ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Wice- przewodniczący i Sekretarz.

§ 52

Do kompetencji Naczelnego Sądu Dziennikarskiego należy:

 1. Rozstrzyganie spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną dotyczących osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia.
 2. Orzekanie    o    zgodności    ze    Statutem    norm    organizacyjnych    i     decyzji    władz Stowarzyszenia.
 3. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
 4. wydawanie orzeczeń dyscyplinarnych w przypadku uchybienia przez członków SDP obowiązkom członkowskim, w szczególności naruszenia Statutu lub Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP.

§ 53

 1. Postępowanie przed Sądem wszczyna się przez wniesienie skargi lub wniosku o wydanie orzeczenia przez:
  1) Rzecznika dyscyplinarnego SDP,
  2) Zarząd Główny,
  3) Główną Komisję Rewizyjną lub komisję rewizyjną oddziału (w przypadku naruszeń  wynikłych z kontroli przeprowadzonej przez właściwą komisję),
  4) rzecznika dyscyplinarnego Oddziału lub Zarząd Oddziału (w sprawach dotyczących  członka danego Oddziału),
  5) zainteresowanego członka SDP, jeżeli sprawa dotyczy go bezpośrednio.
 2. Naczelny Sąd Dziennikarski orzeka w składzie 3 – osobowym:
  1) w I instancji,
  2) w II instancji – odwołania od orzeczeń wydanych przez ten sąd w I instancji.
 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Dziennikarskim jest zgodne z zasadą równości stron oraz z zapewnieniem prawa do obrony.
 4. Sąd ustala stan faktyczny sprawy na podstawie swobodnej oceny dowodów przedstawionych przez strony postępowania.
 5. Rozstrzygnięcia Sądu mają formę pisemnego orzeczenia doręczanego stronie wraz z uzasadnieniem.
 6. Naczelny Sąd Dziennikarski jest dwuinstancyjny.
 7. Orzeczenia Sądu wydane w II instancji wskutek rozpoznania odwołania są ostateczne.

§ 54

 1. Naczelny Sąd Dziennikarski może wymierzać następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) nagana,
  3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,
  4) dyscyplinarne wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 2. Naczelny Sąd Dziennikarski może orzec opublikowanie orzeczenia w organie prasowym Stowarzyszenia.
 3. Członek Stowarzyszenia nie może zostać ukarany po upływie 1 roku od powzięcia przez właściwe władze Stowarzyszenia wiadomości o dopuszczeniu się naruszenia.

§ 55

 1. Szczegółowy tryb postępowania przed Naczelnym Sądem Dziennikarskim oraz zasady jego działania określa regulamin, którego projekt opracowuje Sąd, a zatwierdza Zarząd Główny pod kątem zgodności ze statutem SDP i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawach bezpośrednio dotyczących działalności Sądu.
 3. Sędzia dziennikarski, przeciwko któremu wszczęto postępowanie (§ 53), zostaje zawieszony w czynnościach sędziego na czas tego postępowania. Prawomocne orzeczenie kary (z wyłączeniem upomnienia) powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu ukaranego sędziego.

Rzecznik Dyscyplinarny SDP

§ 56

Do kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego SDP należy prowadzenie postępowania przygotowawczego, wnoszenie skarg oraz uczestniczenie w rozprawach Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.

Komisja Interwencyjna

§ 57

 1. Komisja Interwencyjna składa się z 5 członków.
 2. Do kompetencji Komisji Interwencyjnej należy podejmowanie decyzji w sprawie udzielania dziennikarzom pomocy finansowej i materialnej.
 3. Komisja Interwencyjna podejmuje decyzję i przekazuje do realizacji ZG nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez prezesa właściwego oddziału.
 4. Decyzję Komisji Interwencyjnej Zarząd Główny realizuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania.

Rozdział V: Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 58

 1. Oddziały powoływane są dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia na obszarze ich działania.
 2. Oddział powołuje się uchwałą Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 15 członków.
 3. Oddział może posiadać osobowość prawną, jeżeli uchwała Zarządu Głównego tak stanowi.
 4. W każdym takim przypadku uchwała Zarządu Głównego obowiązkowo określa:
  1) terytorialny obszar działania oddziału,
  2) mienie, które Stowarzyszenie przekazuje nowo powołanemu oddziałowi,
  3) skład zarządu tymczasowego oddziału, który reprezentuje oddział do czasu wyboru jego władz przez walne zebranie członków oddziału. Wybory do władz należy przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od powołania oddziału.
 5. Zakres terytorialny działalności każdego Oddziału określony w Uchwałach Zarządu Głównego może być zmodyfikowany przez Zjazd Delegatów na wniosek władz oddziału lub w razie konieczności przejęcia kompetencji Oddziału, który został zlikwidowany albo musiał zawiesić działalność.
 6. Stowarzyszenie może powoływać oddziały zagraniczne z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 – 3.

§ 59

 1. Oddział posiadający osobowość prawną samodzielnie zarządza swoim mieniem, zaciąga zobowiązania w imieniu własnym i na swój rachunek. Ponadto sporządza odrębne sprawozdanie  finansowe,  jeżeli  taki  wymóg  wynika  z  przepisów  ustawy o rachunkowości.
 2. Oddział, o którym mowa w ust. 1 uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 60

 1. W przypadku gdy działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w oddziale.
 2. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub Statutu, nie dłużej jednak niż na 1 rok.
 3. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji oddziału przez ten zarząd.
 4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu oddziału zostają odwołani z mocy prawa.

§ 61

 1. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku, gdy przez kolejne 2 lata liczba członków oddziału nie osiąga 10 członków, oddział nie działa, lub wniosek taki złoży zarząd oddziału. Uchwały Zarządu o rozwiązaniu oddziałów terenowych muszą być zatwierdzone na najbliższym Zjeździe Delegatów.
 2. W przypadku rozwiązania oddziału posiadającego osobowość prawną przeprowadza się jego likwidację z zachowaniem następujących zasad:
  1) likwidatorami oddziału są członkowie zarządu oddziału, chyba że Zarząd Główny wyznaczy innych likwidatorów,
  2) obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego oddziału przed nieuzasadnionym uszczupleniem,

3) likwidatorzy w szczególności obowiązani są:
a) zawiadomić właściwy sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,
b) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi rejestrowemu wniosek o wykreślenie oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego,
d) jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

 1. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Oddziału określonego w ust. 2 traci on osobowość prawną, a Stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tego Oddziału. W takim przypadku:
  1) Stowarzyszenie ogłosi na stronie internetowej oraz powiadomi znanych mu wierzycieli i dłużników o zakończeniu likwidacji Oddziału i wstąpieniu Stowarzyszenia w prawa i obowiązki Oddziału,
  2) majątek pozostały po likwidacji Oddziału i zaspokojeniu wierzycieli pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 62

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału, zwane dalej również „Walnym Zebraniem”, jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 63

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny,
  2) uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania,
  3) uchwalanie programu działania Oddziału,
  4) wybór i odwołanie:
  a) Prezesa Oddziału,
  b) 2 – 5 członków Zarządu Oddziału,
  c) 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  d) 3 członków Komisji Członkowskiej Oddziału, jeżeli Walne Zebranie postanowi o jej powołaniu.
  e) Rzecznika dyscyplinarnego Oddziału,
  f) delegatów na Zjazd Delegatów SDP,
  5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału z działalności Oddziału,
  6) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  7) praca nad wnioskami, które mają być zgłoszone na Zjazd Delegatów.

§ 64

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 4 lata.
 2. Termin Walnego Zebrania oraz jego miejsce wraz z porządkiem dziennym podaje się

do wiadomości członków Oddziału co najmniej na 14 dni wcześniej.

 1. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Postanowienia § 35 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 65

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1) z własnej inicjatywy Zarządu Oddziału,
  2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie nie później, niż na 1 miesiąc od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 66

 1.  ​Jeżeli ze względu na dużą liczbę członków oddziału odbycie Walnego Zebrania w pełnym składzie członków jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zebraniach w grupach środowiskowych wybierających delegatów na Walne Zebranie.
 2. Prawo do głosowania nad uchwałami i czynne prawo wyborcze posiadają w takim przypadku wyłącznie delegaci wybrani w grupach środowiskowych w głosowaniu tajnym i proporcjonalnym do liczby członków. Proporcje oraz podział na grupy środowiskowe ustala Zarząd Główny.
 3. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu wraz z udziałem w dyskusji, a także bierne prawo wyborcze posiada każdy członek oddziału z zastrzeżeniem wynikającym z par. 15, pkt 3- 5.
 4. Delegat na Walne Zebranie może udzielić innemu delegatowi pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu.
 5. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub pracownik Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału

§ 67

Zarząd Oddziału kieruje pracą Stowarzyszenia na obszarze swojego działania, zgodnie ze Statutem.

§ 68

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi: prezes oraz 2-5 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.
 4. Dla analizy i opracowania problemów Zarząd Oddziału może powoływać zespoły problemowe, ustalając ich zadania, okres i tryb działania.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje jego Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu Oddziału.

§ 69

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania,
3) ustalanie szczegółowych kierunków i form działania oddziału,
4) prowadzenie działalności gospodarczej i zaciąganie zobowiązań finansowych oraz zarządzanie majątkiem Oddziału (w przypadku oddziałów nieposiadających osobowości prawnej wymagane jest posiadanie pełnomocnictw),
5) przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków,
6) uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału,
7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
8) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 70

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1) kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej oddziału z punktu widzenia celowości, rzetelności, prawidłowości i zgodności ze Statutem oraz uchwałami władz naczelnych i Walnego Zebrania,
  2) przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  3) zgłaszanie Zarządowi Głównemu uzasadnionych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z prawem,
  4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
  5) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie albo odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
 2. W oddziałach posiadających osobowość prawną Komisja Rewizyjna wyznacza, w formie uchwały, członka Komisji reprezentującego Oddział w umowach oraz sporach między Oddziałem a członkiem Zarządu Oddziału (art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach).
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza kompleksową kontrolę działalności Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału wykonując swoje zadania ściśle współpracuje z Główną Komisją Rewizyjną.

§ 71

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz innych władz oddziału w zakresie niezbędnym do realizacji statutowych kompetencji Komisji.
 4. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną.

Komisja Członkowska Oddziału

§ 72

 1. Każdy kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podlega postępowaniu weryfikacyjnemu, prowadzonemu według zasad określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Komisja Członkowska Oddziału, zwana dalej „Komisją Członkowską”, składa się z 3 członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Członkowska wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Członkowskiej należy ocena merytoryczna i formalna wniosków i przedstawianie Zarządowi Oddziału opinii w odniesieniu do każdego z kandydatów.
 5. Powołanie Komisji Członkowskiej jest fakultatywne. Uchwałę w tej sprawie podejmuje  Walne Zebranie.
 6.  ​W przypadku nie powołanie Komisji Członkowskiej jej kompetencje wykonuje Zarząd  Oddziału.

Rzecznik dyscyplinarny Oddziału

§ 73

 1. Do kompetencji Rzecznika dyscyplinarnego Oddziału należy prowadzenie postępowania przygotowawczego, wnoszenie skarg oraz uczestniczenie w rozprawach Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, dotyczących członka Oddziału.
 2. Pracę Rzeczników dyscyplinarnych Oddziałów koordynuje Rzecznik Dyscyplinarny SDP na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

Rozdział VI: Kluby i koła redakcyjne

§ 74

 1. Kluby mają charakter otwarty dla dziennikarzy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Warunkiem przystąpienia do klubu jest akceptacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz regulaminu klubu.

§ 75

Zadaniem Klubów jest:
1) rozwijanie różnych form twórczości dziennikarskiej, stwarzanie warunków dla wzbogacania wiedzy z danego zakresu poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, organizowanie dyskusji problemowych i warsztatowych, a także konferencji, sympozjów, wyjazdów terenowych i zagranicznych itp.,
2) prowadzenie, we współpracy z instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem dziennikarzy, szkolenia problemowego i warsztatowego.

§ 76

 1. Kluby powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
 2. Powołanie klubu następuje w formie uchwały, określającej jego nazwę, zakres przedmiotowy oraz regulamin jego działania.
 3. Władzę klubu stanowi jego zarząd, który wybierany jest zgodnie z regulaminem klubu.
 4. Członkami klubów mogą być dziennikarze niebędący członkami SDP, ale nie mogą wchodzić do władz klubu ani nie posiadają czynnego prawa wyboru tych władz.

§ 77

Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału może powoływać i rozwiązywać koła redakcyjne. Do kół redakcyjnych stosuje się odpowiednio § 76 ust. 1 – 3.

Rozdział VII: Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 78

 1. Majątek Stowarzyszenia to nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1) składki członkowskie,
  2) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie statutu,
  3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  4) dywidendy należne Stowarzyszeniu z udziałów w spółkach kapitałowych,
  5) dotacje (sponsoring) dotacje i sponsoring osób fizycznych i prawnych,
  6) darowizny, zapisy, spadki,
  7) ofiarność publiczna,
  8) wpływy z działalności statutowej.
 3. W każdym roku rozliczeniowym nie mniej niż 10 proc. przychodów Stowarzyszenia jest przeznaczane na działalność oddziałów i dzielona pomiędzy nimi proporcjonalnie do liczby ich członków.
 4. W każdym roku rozliczeniowym nie mniej niż 10 proc. przychodów Stowarzyszenia jest przeznaczane na działalność statutową.
 5. Składki członkowskie powinny być wpłacone przez członka do końca każdego roku kalendarzowego za dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4.
 6. Nowoprzyjęty członek Stowarzyszenia wpłaca – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków – składkę związaną z członkostwem w SDP.
 7. Odpis w wysokości 15% kwoty pochodzącej z należnych składek członkowskich zarząd oddziału odprowadza w terminie określonym w ust. 3 na konto Zarządu Głównego.

§ 79

Działalność finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu Stowarzyszenia, uchwalanego przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy.

Budżet jest jawny dla każdego członka Stowarzyszenia.

§ 80

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób:
  1) w Zarządzie Głównym: prezesa lub upoważnionego (wiceprezesa) albo oraz sekretarza generalnego lub orazl skarbnika,
  2) w Zarządzie Oddziału: prezesa lub upoważnionego (wiceprezesa) oraz skarbnika.
 2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w sprawach innych, niż określone w ust. 1 wymagany jest podpis:
  1) Zarządzie Głównym: prezesa SDP, wiceprezesa albo innego członka Zarządu Głównego upoważnionego przez Prezesa SDP,
  2) w Zarządzie Oddziału: prezesa Oddziału, wiceprezesa albo innego członka Zarządu Oddziału, upoważnionego przez Prezesa Oddziału.
 3. W zakresie wynikającym z paragrafu 46 wymagany jest podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 81

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i przeznaczać osiągane dochody na cele statutowe na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Rozdział VIII: Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 82

 1. Zmiana Statutu może być przedmiotem obrad Zjazdu Delegatów, jeżeli projekt odpowiedniej uchwały został dołączony do porządku obrad Zjazdu, dostarczonego wcześniej delegatom.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Zmiana Statutu wywiera skutki prawne od chwili jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 83

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Zjazdu Delegatów, jeżeli projekt odpowiedniej uchwały został dołączony do porządku obrad Zjazdu, dostarczonego wcześniej delegatom.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania SDP podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również:
  1) sposób przeprowadzenia likwidacji,
  2) cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek pozostały po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.
 4. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

Rozdział IX: Przepisy przejściowe i końcowe

§ 84

 1. Z upływem 14 dni od dnia wejścia w życie Statutu sądy dziennikarskie w oddziałach ulegają likwidacji, a mandaty sędziów tych sądów wygasają.
 2. Nie później, niż do dnia upływu terminu określonego w ust. 1 sąd dziennikarski oddziału, przed którym toczy się postępowanie określone dotychczasowym statutem, obowiązany jest przekazać je do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Dziennikarskiemu. Czynności podjęte do dnia przekazania pozostają w mocy.
 3.   ​Postępowania, których nie przekazano zgodnie z ust. 2, ulegają umorzeniu.

§ 85

 1. Długość kadencji władz Stowarzyszenia określona w niniejszym Statucie (4 lata) ma zastosowanie poczynając od kolejnej kadencji władz.
 2. Władze wybrane przed dniem wejścia w życie Statutu pełnią funkcję do końca dotychczasowej  kadencji,  obliczonej  zgodnie  ze  statutem  dotychczasowym, z zastrzeżeniem § 84.

§ 86

Postanowienia dotyczące zakazu łączenia funkcji we władzach SDP nie mają zastosowania do osób pełniących funkcje we władzach w okresie kadencji trwającej w dniu wejścia w życie Statutu.

Uchwalenie i zmiana statutu wywierają skutki prawne od chwili ich podjęcia.

§ 87

Z dniem wejścia w życie Statutu tracą moc dotychczasowe regulaminy: Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

Pobierz dokument w PDF: