Jeszcze do 31 marca 2022 r. można zgłosić teksty drukowane, materiały radiowe i telewizyjne oraz opublikowane w Internecie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, które zostały opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: Nagroda Główna, Nagroda Wolności Słowa oraz Nagroda dla Młodego Dziennikarza (żurnaliści, którzy nie ukończyli 30. roku życia).

Kapituła Konkursu może przyznać także specjalne wyróżnienia za publikacje w następujących kategoriach:

dziennikarstwo prasowe/internetowe,
dziennikarstwo telewizyjne,
dziennikarstwo radiowe/podcast,
książka stworzona przez dziennikarza/dziennikarska książka gatunkowa (esej, dziennik, reportaż, autobiografia, książka publicystyczna itp.)


Zgłoszenia (kartę zgłoszenia oraz materiały) należy, w terminie do 20 marca 2022r., przesłać na adres e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com

Regulamin Konkursu SDP im. Seweryna Pieniężnego 2022

 • 1. Konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Seweryna Pieniężnego, organizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie, skierowany jest do dziennikarzy i publicystów Warmii i Mazur, a także ludzi mediów z innych regionów, którzy w swojej twórczości podejmują tematykę warmińsko-mazurską.
 • 2.1 W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:

2.2. Nagroda Główna za najlepsze publikacje minionego roku zgłoszonew Konkursie.

2.3 Nagroda Wolności Słowa im. Księdza Benedykta Przerackiego za publikacje wobronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka oraz dziennikarstwo śledcze.

2.4. Nagroda dla Młodego Dziennikarza za najlepszą publikację w groniedziennikarzy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

2.5. Kapituła Konkursu może przyznać także specjalne wyróżnienia za publikacje w następujących kategoriach: dziennikarstwo prasowe/internetowe, dziennikarstwo telewizyjne, dziennikarstwo radiowe/podcast, książka stworzona przez dziennikarza/dziennikarska książka gatunkowa (esej, dziennik, reportaż, autobiografia, książka publicystyczna itp.)

 • 3. Kapituła nagradzając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i nowatorstwo prac, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, komunikatywność i atrakcyjność przekazu, walory dydaktyczne, rzetelność.
 • 4. 1. Nominacje do Konkursu im. Seweryna Pieniężnego mogą zgłaszać sami dziennikarze, kolegia redakcyjne gazet, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych.

4.2 Artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne i materiały internetowe zgłaszane do Konkursu powinny zostać opublikowane lub wyemitowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

 • 5. Kapitułę Konkursu im. Seweryna Pieniężnego powołuje Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, nie tylko spośród członków Stowarzyszenia. Z urzędu w skład Kapituły wchodzi Prezes Oddziału jako przewodniczący.
 • 6. 1. Zgłoszenia (kartę zgłoszenia oraz materiały) należy, w terminie do 20 marca 2022r., przesłać na adres e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com
 • 6. 2. Karta zgłoszenia musi zostać własnoręcznie podpisana przez osobę zgłaszającą. Materiały należy przesyłać według następujących wytycznych:
 • prasa – oryginał lub kserokopia 1:1 strony/stron ze zgłoszoną pracą;
 • radio i telewizja – należy podać tytuł prac, daty publikacji i nazwę medium, w którym dana praca została wykorzystana;
 • Internet – wydruk materiału jako widok strony internetowej oraz sam tekst. Maksymalnie uczestnik Konkursu może zgłosić pięć prac.
 • Książki – publikacje należy przesyłać w formacie pdf (należy podać czas i miejsce wydania publikacji)
 • 6. 3 Zaleca się by dodatkowo przesłać egzemplarz książki na adres Kapituły Konkursu:

Kapituła Konkursuim. Seweryna Pieniężnego, 10-651 Olsztyn, ul. Dobra 10

 • 6. 4 Maksymalnie uczestnik Konkursu może zgłosić trzy prace.
 • 6. 5 Ponadto należy dołączyć zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby Konkursu przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
 • 6. 6 Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Praca bez podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęta do Konkursu. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 • 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osóbtrzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez autora zgłoszonego utworu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-skim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub dóbr osobi-stych.
 • 8. Kapituła Nagrody może również dokonać wyboru antylaureata, czyli napiętnować po-stawy niegodne, sprzeniewierzające się etyce zawodowej, a tym samym godzące w dobre imię dziennikarzy. Antylaury mogą być przyznawane także wydawcom oraz zespołom redakcyjnym.
 • 9. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Olsztyn, 28 grudnia 2021r.