Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich skierowali do Głównej Komisji Rewizyjnej wnioski: o wybór audytora i nadzór nad kontrolą działalności finansowej ZG przed Walnym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym SDP, o przeprowadzenie kontroli Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, a także o ustalenie, czy pobieranie wynagrodzenia przez członków Zarządu Głównego SDP nie stoi w sprzeczności z zapisami Statutu i Regulaminu Pracy Zarządu SDP, które formułują zakaz zatrudniania przez Stowarzyszenie i podległe mu jednostki organizacyjne członków Zarządu Głównego. Do Biura Zarządu Głównego skierowano pytanie o wysokość wynagrodzenia członków ZG za pracę i udział w projektach.

Prezes Oddziału Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, zasiadający jednocześnie w Zarządzie Głównym oraz trzej inni członkowie Zarządu Głównego: Stefan Truszczyński, ks. Ireneusz Bruski oraz Tadeusz Woźniak na podstawie art. 39 oraz art. 41 Statutu SDP zwrócili się z wnioskiem o nadzór nad procesem audytu finansowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w ramach statutowego obowiązku Głównej Komisji Rewizyjnej do kontroli finansów Stowarzyszenia na zakończenie kadencji ZG.

Potrzebny audyt SDP

Autorzy wnioskują, aby to Komisja Rewizyjna wybrała audytora oraz nadzorowała proces kontroli działalności finansowej ZG przed Walnym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia zaplanowanym na październik 2021 r.

W uzasadnieniu do wniosku czytamy: „Zakończenie kadencji władz głównych SDP wymaga podsumowania w formie audytu finansowego. Audyt taki przeprowadzony został jesienią zeszłego roku przed planowanym na listopad 2020 r. Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym. Ponieważ Zjazd został odwołany ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, finansowe podsumowanie mijającej kadencji wykonane w roku 2020 stało się nieaktualne, analogicznie jak nieaktualne było istnienie Komisji Zjazdowej w jwj kształcie z jesieni 2020 r.

Ze względu na wielokrotnie podnoszone wątpliwości dotyczące statutowego umocowania i ekonomicznego uzasadnienia wielu działań Prezesa SDP i Zarządu Głównego wnosimy, aby wyboru audytora i przeprowadzenie nadzoru nad badaniem stanu finansów SDP zamykającym upływającą kadencję dokonała Główna Komisja Rewizyjna.”

Wziąć Fundację pod kontrolę

W kolejnym wniosku ci sami autorzy wnioskują o przeprowadzenie kontroli finansowej Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, dla której Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest Fundatorem. Wnoszą o przeprowadzenie kontroli i podanie jej wyników, wraz z informacją, kto i w jakiej wysokości korzystał ze wsparcia Fundacji, do wiadomości Zarządu Głównego SDP.

W uzasadnieniu do wniosku czytamy: „Fundacja ufundowana została przez SDP z zadaniem pomocy dziennikarzom w 2013 r. Zarząd Główny SDP przekazał na rzecz Fundacji jako kapitał założycielski kwotę 300 tys. złotych. Warunkiem jej zarejestrowania było wskazanie Prezesa Fundacji. Ponieważ w momencie rejestracji takiego jeszcze nie było, na potrzeby rejestracji jako jej Prezes wpisany został Prezes Zarządu SDP, który zobowiązał się, że ustąpi z tej funkcji natychmiast po zarejestrowaniu Fundacji. Tak się nie stało, a stan tymczasowy trwa już ponad osiem lat. Przez cały ten czas Fundator (Zarząd SDP) nie jest informowany o żadnym aspekcie funkcjonowania Fundacji. Nie wiemy, w jaki sposób i w jakiej ilości pozyskiwane są środki na jej działanie. Nie wiemy, w jaki sposób wydawane są te środki, kto i jaki sposób korzysta z pomocy Fundacji. Fundatorowi, czyli Zarządowi SDP, nie są nawet udostępniane podstawowe informacje takie jak sprawozdania finansowe. Fundator nie ma żadnej wiedzy, czy i jak zabezpieczone są pieniądze przekazane na rzecz Fundacji.

W ostatnim czasie Fundacja Solidarności Dziennikarskiej zwróciła się do Zarządu Głównego SDP z wnioskiem o zwolnienie jej z opłat za wynajmowane pomieszczenia w siedzibie Stowarzyszenia, uzasadniając ten wniosek złą sytuacją finansową. Jest to praktycznie pierwsza informacja dotycząca działalności Fundacji od początku jej istnienia.

Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Fundatora i w jego imieniu ma prawo przeprowadzić kontrolę, o którą wnioskujemy. Dlatego na podstawie § 16, pkt 5 Statutu Fundacji („… Fundator może w każdym czasie zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane do udostępnienia osobom kontrolującym wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.”) i na podstawie art. 39 oraz art. 41 Statutu SDP wnosimy jak wyżej.”

Czy zarabiają legalnie?

Trzeci wniosek do Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczy wynagrodzeń. Wnioskodawcy zwrócili się do GKR o ustalenie, czy pobieranie wynagrodzenia przez członków Zarządu Głównego SDP na podstawie dowolnej umowy (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy z podmiotem gospodarczym reprezentowanym przez członka Zarządu, itp.) nie stoi w sprzeczności z zapisami Statutu i Regulaminu Pracy Zarządu SDP, które formułują zakaz zatrudniania przez Stowarzyszenie i podległe mu jednostki organizacyjne członków Zarządu Głównego.

Jednocześnie zwrócili się do Komisji Rewizyjnej o ustalenie, w jakiej wysokości wynagrodzeni zostali poszczególni członkowie Zarządu Głównego w okresie ostatniej kadencji w ramach dowolnej umowy (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy z podmiotem gospodarczym reprezentowanym przez członka Zarządu, itp.) zawartej z SDP lub jego jednostkami organizacyjnymi (np. Centrum Monitoringu Wolności Prasy).

W uzasadnieniu do wniosku czytamy: „Regulamin Zarządu GłównegoSDP przyjęty decyzją Walnego Zjazdu SDP w paragrafie 2. pkt 6. mówi: „Członkowie Zarządu nie mogą łączyć swych funkcji z zatrudnieniem w Stowarzyszeniu”.

Ponadto Statut w Rozdziale II, paragraf 36, do zadań Zarządu Głównego zalicza „ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia” oraz „nadzorowanie” i „koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia …”. Trudno o bardziej jaskrawy przykład konfliktu interesów, kiedy członek ZG nadzoruje i wynagradza siebie samego/samą.”

Autorzy wniosku skierowali też pytanie do Biura Zarządu Głównego, w jakiej wysokości osiągnęli dochody poszczególni członkowie Zarządu Głównego SDP wynikające z pracy świadczonej na rzecz SDP w okresie ostatniej kadencji Zarządu, czyli od listopada 2017 r. Doprecyzowując, wnioskujemy o podanie informacji, ile poszczególni członkowie Zarządu Głównego zarobili na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło czy na podstawie umów SDP z innymi podmiotami gospodarczymi, na rzecz których członkowie Zarządu Głównego SDP wykonywali pracę, wliczając w to również zadania wykonywane w ramach realizacji różnego rodzaju projektów finansowanych częściowo ze źródeł zewnętrznych, w których SDP było stroną/partnerem/wykonawcą/beneficjentem.

Opr. Dorota Bogucka